نویسنده = جمالعلی الفتی
بررسی تاثیر سطوح مختلف دما و سرمادهی مرطوب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه چوچاق (Eryngium caucasicum Ttautv.)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-39

10.22124/jms.2023.22826.1724

نگار طالعی؛ یوسف حمیداوغلی؛ جمالعلی الفتی؛ مهدی زارعی محمد آباد


گرو‌ه‌بندی برخی ژنوتیپ‌های سویا با تیمارهای مختلف تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی بذر و استفاده از نشانگر مولکولی برای بررسی تنوع ژنتیکی

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 13-29

10.22124/jms.2022.6149

مهدی پرکار؛ محمد محسن‌زاده گلفزانی؛ سید حسن حسنی کومله؛ حبیب ا.. سمیع‌زاده لاهیجی


گروه‌بندی ژنوتیپ‌های لوبیاتحت تنش خشکی درمرحله جوانه‌زنی بذر و مطالعه بیان برخی از ژن‌ها در ژنوتیپ‌های حساس و متحمل

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 209-224

10.22124/jms.2021.5226

محمد محسن‌زاده گلفزانی؛ حبیب ا.. سمیع‌زاده لاهیجی؛ جمالعلی الفتی؛ فاطمه مستشاری‌راد