کلیدواژه‌ها = پلی اتیلن گلایکول
گزینش ارقام متحمل به تنش خشکی در گیاه عدس (Lens culinaris Medik.) از طریق سنجش پارامترهای جوانه‌زنی

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 75-87

راهله احمدپور؛ نظام آرمند؛ سعیدرضا حسین‌زاده؛ سمیه چاشیانی