کلیدواژه‌ها = درصد سبزشدن گیاه‌چه
اثر اسموپرایمینگ بذر، محلول‏پاشی روی و آهن بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.)

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 195-207

10.22124/jms.2021.5225

آمنه محمدیان؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ امین لطفی جلال آبادی؛ محمدرضا صالحی سلمی