کلیدواژه‌ها = ژنوتیپ
اثر رطوبت بذر و مدت زمان انبارداری بر تنش اکسیداتیو در بذر‌های جو

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 428-413

10.22124/jms.2021.5289

زهرا مرادیان؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده