کلیدواژه‌ها = عناصر غذائی
تأثیر تلقیح بذر با ریزجانداران محرک رشد و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم رقم پگاه

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 81-91

جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ نازلی گلستانی؛ محمد ربیعی