نویسنده = مختار جلالی جواران
اثر ترکیبات مختلف تیمارهای هورمونی بر شکست خواب بذر اکوتیپ‌های مختلف زیره سیاه (Bunium persicum)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 55-67

داود درویشی زیدآبادی؛ مختار جلالی جواران؛ حمید دهقانی؛ سجاد رشیدی‌منفرد؛ امین باقی زاده