نویسنده = غلام ‌علی اکبری
تنوع ژنتیکی نمو فیزیولوژیک بذر طی رسیدگی در برخی از اکوتیپ‌های زیره‌ سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 131-144

10.22124/jms.2021.5216

سهیلا فقیهی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ الیاس سلطانی؛ غلام ‌علی اکبری