دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

هیچ مقاله ای پیدا نشد.
1- بررسی اثر تنش خشکی و اندازه بذر بر سیستم آنتی‌اکسیدانت و صفات گیاهچه‌ای ژنوتیپ‌های عدس توده‌ ورزقان
محمد علی اعظمی

2- بررسی تاثیر سطوح مختلف دما و سرمادهی مرطوب بر ویژگی های جوانه زنی و بنیه گیاهچه چوچاق
نگار طالعی، یوسف حمید اوغلی، جمالعلی الفتی، مهدی زارع محمد آباد

3- اثر هالوژناسیون، محتوای رطوبت و نوع بسته‌بندی بر انبارمانی بذر برنج
کبری تجددی طلب، مریم حسینی چالشتری، فرزاد مجیدی شیل سر

4- اثر پرایمینگ با مواد ارگانیک بر جوانه زنی و فعالیت برخی آنزیم های گیاهچه زیره سبز (Cuminum cyminum L) تحت تنش خشکی
روما کلهر منفرد، فرزاد پاک نژاد، محمدنبی ایلکایی