تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد بر بهبود صفات کمی و کیفی دو رقم ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر تجاری تولید بذر سبزیجات، ملبورن، استرالیا

10.22124/jms.2022.6166

چکیده

اثر ریزجانداران محرک رشد گیاه بر رشد کمی و کیفی دو رقم ذرتZea mays L.   در یک آزمایش گلخانه ای در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان مورد بررسی قرار گرفت.  این تحقیق به صورت طرح فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید.  تیمار رقم سینگل کراس 704 و 647 و تیمارهای کود فسفره در 11 سطح شامل بدون کود، کود سوپر فسفات تریپل، ازتوباکتر سویه 5، آزوسپریلیوم سویه Of، ازتوباکتر سویه 5+آزوسپریلیوم سویه Of، سودوموناس سویه 41،  سودوموناس سویه 41+ ازتوباکتر سویه 5+آزوسپریلیوم سویه Of، سودوموناس سویه 168، سودوموناس سویه 168+ ازتوباکتر سویه 5+آزوسپریلیوم سویه Of، سودوموناس سویه 168+ سودوموناس سویه 41، سودوموناس سویه 168+ سودوموناس سویه 41+ازتوباکتر سویه 5+آزوسپریلیوم سویهOf  در نظر گرفته شدند.  تأثیر مثبت این ریزجانداران بر رشد گیاه و جذب فسفر مشاهده شد.  به طوری که تلقیح بذر با مخلوطی از میکروارگانیسم ها باعث افزایش سطح برگ، وزن خشک گیاه، ارتفاع گیاه، قطر ساقه و میزان فسفر گیاه گردید.  در تمامی صفات مورد مطالعه (به جز فسفر در خاک)، تیمار کود شیمیائی دارای بالاترین میزان بود. هر چند صفات مورد بررسی در تیمار مخلوطی از 4 باکتری از تیمار کود شیمیائی پائین تر بود ولی این اختلاف معنی دار نبود.  بنابراین می توان چنین بیان کرد که این ریزجانداران به زمان بیشتری برای تثبیت و استقرار در خاک نیاز دارند.  یافته های آزمایش نشان داد که بین فسفر گیاه و وزن خشک آن یک رابطه خطی وجود دارد.  لذا ریزجانداران محرک رشد گیاه می توانند منجر به افزایش رشد و جذب فسفر در ذرت شوند که این امر منجر به افزایش وزن خشک گیاه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seed inoculation with Growth Promoting Bacteria on the improvement of quantitative and qualitative traits of two corn cultivar

نویسنده [English]

  • Reyhaneh Pordel
Product Manager at BASF's Vegetable Seed Business Melbourne, Victoria, Australia
چکیده [English]

The effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on quantitative and qualitative growth of two maize cultivars was investigated in a growth chamber experiment at agriculture college of the university of Guilan.   This research was arranged in a factorial experiment based on completely randomized design with three replications.  In this experiment, two factors were evaluated: cultivar (S.C. 704, 647) and 11 levels of seed inoculation with PGPB (seed uninoculation and without fertilizer, seed uninoculation and super phosphate triple fertilizer, Pseudomonas fluorescens strain 168 + Pseudomonas fluorescens strain 41+ Aztobacter chroococcum + Azospirillum sp., Pseudomonas fluorescens strain 168 + Aztobacter chroococcum + Azospirillum sp., Pseudomonas fluorescens strain 41 + Aztobacter chroococcum + Azospirillum sp., Azotobacter chroococcum + Azospirillum sp., Pseudomonas fluorescens strain 168 + Pseudomonas fluorescens strain 41, Pseudomonas fluorescens strain 41, Pseudomonas fluorescens strain 168, Azospirillum sp., Azotobacter chroococcum).   Seed inoculation with PGPB positively affected plant growth and P adsorption.  In all of investigated characteristics (except soil P), chemical fertilizer treatment was higher than co-inoculated treatments, but this difference was not significant.   Therefore it could be stated, these microorganisms need more time to fix and establishing themselves in soil.  The present finding showed that there is a linear relationship between plant phosphorus and its dry weight, therefore phosphate-solubilizing microorganisms can interact positively in promoting plant growth, nutrient uptake especially P of maize plants, root colonization percentage increasing and consequently, plant dry weight increasing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant Growth Promoting Rhizobacteria
  • Chemical Fertilizer
  • Quantitative Charecteristics
  • Qualitative Charecteristics
  • Corn
Anonymous. 2003. Comprehensive plan for the production, export and import of chemical and biological fertilizers in the 80s. Soil and Water Research Institute. Tehran, Iran. (?)
Cakmakci, R., Kantar, F. and Sahin, F. 2001. Effect of N2-fixing bacterial inoculations on yield of sugar beet and barley. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 164: 527–531. (Journal)
Cakmakci, R., Kantar, F. and Algur, O.F. 1999. Sugar beet and barley yield in relation to Bacillus polymyxa and Bacillus megaterium var. phosphaticum inoculation. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 162: 437–442. (Journal)
De Freitas, J.R. 2000. Yield and N assimilation of winter wheat (Triticum aestivum L., var Norstar) inoculated with rhizobacteria. Pedobiologia, 44: 97–104. (Journal)
De Freitas, J.R. and Germida, J.J. 1992. Growth promotion of winter wheat by fluorescent pseudomonads under field conditions. Soil Biology and Biochemistry, 24: 1137–1146. (Journal)
De Freitas, J.R., Banerjee, M.R. and Germida, J.J. 1997. Phosphate-solubilizing rhizobacteria enhance the growth and yield but not phosphorus uptake of canola (Brassica napus L.). Biology and Fertility of Soils, 24: 358–364. (Journal)
Goldstein, A. 1986. Bacterial solubilizatin of mineral phosphates. American Journal of Alternative Agriculture, 1: 51-57. (Journal)
Illmer, P. and Schinner, F. 1995. Solubilization of in organic calcium phosphates. Soil Biology and Biochemistry, 46: 257-263. (Journal)
Khawazi, K. and Malkuti, M.J. 2001. The necessity of industrial production of biological fertilizers in the country (papers). First Edition. Agricultural Education Publishing Center, 590 p. (Handbook)
Kloepper, J.W., Lifshitz, R. and Zablotwicz, R.M. 1998. Free-living bacterial inocula for enhancing crop productivity. Trends Biotechnology, 7: 39-43. (Journal)
Kundu, B.S. and Gaur, A.C. 1980. Establishment of nitrogen fixing and phosphate solubilizing bacteria in rhizosphere and their effect on yield and nutrient uptake of wheat crop. Plant and Soil, 57: 223–230. (Journal)
Misko, A.L. and Germida, J. J. 2002. Taxonomic and functional diversity of pseudomonads isolated from the roots of field-grown canola. FEMS Microbiology Ecology, 42: 399–407. (Journal)
Morshedi, A. 2003. A review of global fertilizer production and consumption. Input, 7: 22-26. (Journal)
Pal, S.S. 1998. Interactions of an acid tolerant strain of phosphate solubilizing bacteria with a few acid tolerant crops. Plant and Soil, 198: 169–177. (Journal)
Rodriguez, H. and Fraga, R. 1999. Phosphate solubilizing bacteria and their role in plant growth promotion (review paper). Biotechnology Advances, 17: 319-339. (Journal)
Saleh Rastin, N. 1998. Biological fertilizers and their role in achieving sustainable agriculture. Journal of water and soil, 12(7):1-45. (In Persian)(Journal)
Sharma, A. K. 2002. Biofertilizers for sustainable agriculture. 1st edition. Jodhpur: Agrobios, India, 456p. (Book)
Vessey, K. 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. plant and soil, 255: 571-586. (Journal)
Walley, F.L. and Germida, J.J. 1997. Response of spring wheat (Triticum aestivum L.) to interactions between Pseudomonas species and Glomus clarum NT4. Biology and Fertility of Soils, 24: 365–371. (Journal).