ارزیابی اثر دستگاه‌های بوجاری بر بهبود جوانه زنی و بنیه بذر گندم رقم پیشتاز در استان های البرز، تهران و قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده

بوجاری بذر یکی از مهم­ترین مراحل فرآوری آن است و با توجه به نوع دستگاه­های به­کار رفته در بوجاری تأثیر به­سزایی در بهبود کیفیت توده بذری و گواهی آن دارد. لذا این پژوهش به­منظور ارزیابی اثر دستگاه­های بوجاری بر جوانه­زنی و بنیه بذر گندم رقم پیشتاز به­صورت آزمایش مقایسه به­روش آزمون t استیودنت (t-test) در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در موُسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج اجرا شد. تیمارها شامل بذرهای قبل و بعد از فرآوری شش خط فرآوری بذر از پنج شرکت تولیدکننده بذر در سه استان قزوین، البرز و تهران بودند. همچنین صفات مورد بررسی درصد گیاهچه­های عادی و غیرعادی، وزن خشک و طول گیاهچه، نسبت ذخایر غذائی بذر تحرک­یافته به گیاهچه، هدایت الکتریکی، محتوای آب بافتی گیاهچه، شاخص طولی بنیه گیاهچه، خلوص فیزیکی، درصد وزنی بذر سایر گونه­ها، چگالی و وزن هزار بذر بودند. نتایج نشان داد فرآوری جوانه زنی و بنیه بذر را بهبود و ارتقا داد. همچنین، خطوط فرآوری بذر دارای دستگاه جداکننده ثقلی، به­طور متوسط تاثیر مثبت بیش­تری بر بهبود جوانه­زنی بذر و خصوصیات بررسی شده در طی فرآوری داشتند و لذا به­کارگیری جداکننده ثقلی در فرآوری بذر گندم ضروری است. از طرفی مشاهده شد که وجود یک مجموعه کامل از جداکننده استوانه دندانه­دار احتمال آسیب و بیماری بذر را کاهش می­دهد. از سوی دیگر نتایج نشان داد خط فرآوری بذر برخورداری از مجموعه کامل استوانه دندانه­دار به­منظور جداسازی بذور آسیب­ندیده از بذور شکسته و آسیب­دیده مکانیکی برای کاهش مخاطره آلودگی توده بذور فرآوری شده به بذور آسیب­دیده مکانیکی و بذور بیمار مناسب است. نتایج نشان داد که شرکت سازنده دستگاه­های بوجاری و تنظیم این دستگاه­ها با توجه به شرایط تولید بذر از اهمیت بالایی در دستیابی به بهبود و ارتقای کیفیت بذر برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of cleaning equipment effect on Pishtaz wheat (Triticum aestivum L.) cultivar seed in Alborz, Tehran and Ghazvin provinces germination and vigor improvement

نویسندگان [English]

  • Reza Majidi 1
  • Seyed MohammadReza Ehteshami 2
  • Aidin Hamidi 3
1 MSc. Student of Seed Science and Technology, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Faculty member, Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Research Associate Professor, Seed and Plant Certification and Registration Institute (SPCRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

Seed cleaning is the most important stages of seed processing and according to the type of devices used in the seed cleaning, has significant impact on improving the quality of seed lot and its certification. Therefor this study in order to evaluation of cleaning device effect on germination and vigor of Pishtaz wheat cultivar for comparison with t-test in completely randomized design by 4 replication conducted in Seed and Plant Certification and Registration Institute at Karaj. Treatments included seed before and after processing in 6 lines of seed processing from 5 seed producing company in 3 provinces (Ghazvin, Alborz and Tehran). Also studied characters were percentage of normal and abnormal seedlings, seedling dry weight and length, mobilized seed reserved to seedling ratio, electrical conductivity, content of seedling tissue water, weight percentage of other species seeds, density and weight of thousand seed. Results indicated seed processing were improved and enhanced the quality of seed germination and vigor. Also seed processing lines having gravity separator machines, averagely had more positive impact on improving seed germination and studied traits during processing and therefore application of gravity separator is essential in the processing of wheat seed. On the other hand results revealed processing line having full set of indented cylinder separators suitable for separation undamaged seeds from broken and mechanical damaged seeds for reduce the risk of processed seed lots contamination with mechanical injured and diseased seeds. The results show that manufactory of the processing equipment and adjusting devices according to the seed producing condition have a high importance in archiving to seed improvement and quality promotion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality enhancement
  • Indented cylinder
  • Gravity Separator
  • Seed Processing

Abdul-Baki AA, and Anderson, JD. Relationship between decarboxylation of glutamic acid and vigor in soybean seed. Crop Science 1973.13: 227-232. (Journal)

Ahmadi, K., Ebadzadeh, H.R., Hatami, F. Abdeshah, H. and Kazemian, A. 2020. Agriculture statistics, first volume-horticultural and field crops, 2018-19 crop year. Information and Communication Technology Center of Ministry of Jihad-e-Agriculture. (Book)

Chenari, M., Shahidzadeh, M. and Javadi, A. 2013. Evaluation and Determination of Cleaning Machine Efficiency for Wheat Seed. Journal of Agricultural Engineering Research, 14(2): 69-80. (Journal)

Correia, L.V.,  Pereira, L.C., Matera, T.C., Pereira, R.C., Suzukawa, A.K., dos Santos, R.F., Pastorini, L.H.,  de Carvalho, C., Fernandes Osipi, E.A. and Braccini, A.L.  2020. Accessing the relevance of tests for estimating the physiological quality of wheat grains. Plant, Soil and Environment, 66, (9): 477–482. (Journal)

de Carvalho, T. C.,  Krzyzanowski , F.C., de Castro Ohlson, O. and Panobianco, M. 2012. Improved Assessment of Wheat Seeds Vigor. Lavras, 36(6): 608-614. (Journal)

Don, R. and Ducournau, S. 2018. Hand book for seedling evaluation (4th. .Ed.). International Seed Testing Association (ISTA), Zurich, Switzerland. (Handbook)

Elias, S.G., Copeland, L.O., McDonald, M.B. Baalbaki, R.Z. 2012. Seed testing principles and practices. Michigan State University Press, East Lansing. (Book)

Faridi, H., Ravaji, M., Safarzadeh, D., Sarian, M. and Ghoreishi, B. 2013. Effect of the Physical Properties of Wheat Seed on Losses in Sifting Machines. Journal of Agricultural Mechanization, 1(2): 79-87. (Journal)

Food and Agriculture Organization (FAO) 2020. FAO 2020 statistical yearbook, World Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy. (Handbook)

Gregg, B.R. and Billups, G.L. 2010. Seed Conditioning (Vol. 2, Technology Part-A), Advanced-level Information for Managers, Technical Specialists and Professionals.CRC Press. (Book).

Guan, Y.J., Yin, M.Q., Jia, X.W., An, J.Y., Wang, C., Pan, R.H., Song, W.J. and Hu, J. 2018.Single counts of radicle emergence can be used as a vigour test to predict seedling emergence potential of wheat.Seed Science and Technology, 46(2): 349-357. (Journal)

Hampton, J.G. and TeKrony, D.M. 1995. Handbook of Vigour Test Methods. International Seed Testing Association (ISTA), Zurich, Switzerland. (Handbook)

Heydarpour, D., Tavazoh, M., Ahmadfifar, M. and Khanchi, M. 2012. Wheat seed multiplication and supplying program, 2012-2013 crop year. Plant Production Affairs Deputy, Main Crops, Cereals and Pulses Office, Ministry of Jihad-e-Agriculture. (Book)

International Seed Testing Association (ISTA) 2020.International Rules for Seed Testing. International Seed Testing Association (ISTA), Zurich, Switzerland. (Book)

Keshavarz, A., Esfandiaripour, E., Yousefi Bjevani, Y. Ahmadfifar, M. and Khanchi, M. 2015. Wheat seed multiplication and supplying program, 2015-2016 crop year. Agronomy Deputy, Main Crops, Ministry of Jihad-e-Agriculture. (Book).

Kumar, V., Poonia, R.C. and Chaudhary, K. 2018.  Assessment of the Seed Vigour Potential in Different Varieties of Wheat. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 7(7): 354-361. (Journal)

Matthews, S. and Powell, A. 2006. Electrical Conductivity Vigour Test: Physiological Basis and Use. Seed Testing International, 131: 32-35. (Journal)

Powell, A.A. 2007. Seed Vigour and Its Assessment. In: Handbook of seed science and technology. Pp: 603-648. By: Basra, A.S. (Ed.), Scientific Publishers, India. (Book)

Ranal, M. and De Santana, D.G. 2006. How and why to measure the germination process? Revista Brasilian Botanique, 29(1): 1-11. (Journal)

Saghafi Kenari, F., Hamidi, A., Mobasser, H. and Ilkaee, M.N. 2020. Effect of seed moisture content and storage duration on three wheat (Triticum aestivum L.) cultivars germination and early seedling growth in Mazandaran province. Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(4): 539-555. (Journal)

Salimi, H. and Hamidi, A. 2012. Effect of seed cleaning on wheat fields contamination to weed. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 1(1): 9-24. (Journal)

Sharma, I., Tyagi, B.S., Singh, G., Vennkatesh, K.and Gupta, O.P. 2015. Enhancing wheat production- A global perspective. Indian Journal of Agricultural Sciences, 85 (1): 3–13.(Journal)

Sinha, J.P., Modi, B.S., Nagar, R.R., Sinha, S.N. and Vishwakarama, M. 2001. Wheat Seed Processing and Quality Improvement. Seed Research, 29(2): 171-178. (Journal)

Soltani A., Gholipoor M., Zeinali E., 2006. Seed reserve utilization and seedling growth of wheat as affected by drought and salinity. Environmental and Experimental Botany, 55: 195–200. (Journal)

Zareian, A., Hamidi, A.  Sadeghi, H. and Jazaeri, M.R. 2013. Effect of seed size on some germination characteristics, seedling emergence percentage and yield of three wheat (Triticum aestivum L.) cultivars in laboratory and field. Middle-East Journal of Scientific Research 13 (8): 1126-1131. (Journal)

p>Abdul-Baki AA, and Anderson, JD. Relationship between decarboxylation of glutamic acid and vigor in soybean seed. Crop Science 1973.13: 227-232. (Journal)
Ahmadi, K., Ebadzadeh, H.R., Hatami, F. Abdeshah, H. and Kazemian, A. 2020. Agriculture statistics, first volume-horticultural and field crops, 2018-19 crop year. Information and Communication Technology Center of Ministry of Jihad-e-Agriculture. (Book)
Chenari, M., Shahidzadeh, M. and Javadi, A. 2013. Evaluation and Determination of Cleaning Machine Efficiency for Wheat Seed. Journal of Agricultural Engineering Research, 14(2): 69-80. (Journal)
Correia, L.V.,  Pereira, L.C., Matera, T.C., Pereira, R.C., Suzukawa, A.K., dos Santos, R.F., Pastorini, L.H.,  de Carvalho, C., Fernandes Osipi, E.A. and Braccini, A.L.  2020. Accessing the relevance of tests for estimating the physiological quality of wheat grains. Plant, Soil and Environment, 66, (9): 477–482. (Journal)
de Carvalho, T. C.,  Krzyzanowski , F.C., de Castro Ohlson, O. and Panobianco, M. 2012. Improved Assessment of Wheat Seeds Vigor. Lavras, 36(6): 608-614. (Journal)
Don, R. and Ducournau, S. 2018. Hand book for seedling evaluation (4th. .Ed.). International Seed Testing Association (ISTA), Zurich, Switzerland. (Handbook)
Elias, S.G., Copeland, L.O., McDonald, M.B. Baalbaki, R.Z. 2012. Seed testing principles and practices. Michigan State University Press, East Lansing. (Book)
Faridi, H., Ravaji, M., Safarzadeh, D., Sarian, M. and Ghoreishi, B. 2013. Effect of the Physical Properties of Wheat Seed on Losses in Sifting Machines. Journal of Agricultural Mechanization, 1(2): 79-87. (Journal)
Food and Agriculture Organization (FAO) 2020. FAO 2020 statistical yearbook, World Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy. (Handbook)
Gregg, B.R. and Billups, G.L. 2010. Seed Conditioning (Vol. 2, Technology Part-A), Advanced-level Information for Managers, Technical Specialists and Professionals.CRC Press. (Book).
Guan, Y.J., Yin, M.Q., Jia, X.W., An, J.Y., Wang, C., Pan, R.H., Song, W.J. and Hu, J. 2018.Single counts of radicle emergence can be used as a vigour test to predict seedling emergence potential of wheat.Seed Science and Technology, 46(2): 349-357. (Journal)
Hampton, J.G. and TeKrony, D.M. 1995. Handbook of Vigour Test Methods. International Seed Testing Association (ISTA), Zurich, Switzerland. (Handbook)
Heydarpour, D., Tavazoh, M., Ahmadfifar, M. and Khanchi, M. 2012. Wheat seed multiplication and supplying program, 2012-2013 crop year. Plant Production Affairs Deputy, Main Crops, Cereals and Pulses Office, Ministry of Jihad-e-Agriculture. (Book)
International Seed Testing Association (ISTA) 2020.International Rules for Seed Testing. International Seed Testing Association (ISTA), Zurich, Switzerland. (Book)
Keshavarz, A., Esfandiaripour, E., Yousefi Bjevani, Y. Ahmadfifar, M. and Khanchi, M. 2015. Wheat seed multiplication and supplying program, 2015-2016 crop year. Agronomy Deputy, Main Crops, Ministry of Jihad-e-Agriculture. (Book).
Kumar, V., Poonia, R.C. and Chaudhary, K. 2018.  Assessment of the Seed Vigour Potential in Different Varieties of Wheat. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 7(7): 354-361. (Journal)
Matthews, S. and Powell, A. 2006. Electrical Conductivity Vigour Test: Physiological Basis and Use. Seed Testing International, 131: 32-35. (Journal)
Powell, A.A. 2007. Seed Vigour and Its Assessment. In: Handbook of seed science and technology. Pp: 603-648. By: Basra, A.S. (Ed.), Scientific Publishers, India. (Book)
Ranal, M. and De Santana, D.G. 2006. How and why to measure the germination process? Revista Brasilian Botanique, 29(1): 1-11. (Journal)
Saghafi Kenari, F., Hamidi, A., Mobasser, H. and Ilkaee, M.N. 2020. Effect of seed moisture content and storage duration on three wheat (Triticum aestivum L.) cultivars germination and early seedling growth in Mazandaran province. Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(4): 539-555. (Journal)
Salimi, H. and Hamidi, A. 2012. Effect of seed cleaning on wheat fields contamination to weed. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 1(1): 9-24. (Journal)
Sharma, I., Tyagi, B.S., Singh, G., Vennkatesh, K.and Gupta, O.P. 2015. Enhancing wheat production- A global perspective. Indian Journal of Agricultural Sciences, 85 (1): 3–13.(Journal)
Sinha, J.P., Modi, B.S., Nagar, R.R., Sinha, S.N. and Vishwakarama, M. 2001. Wheat Seed Processing and Quality Improvement. Seed Research, 29(2): 171-178. (Journal)
Soltani A., Gholipoor M., Zeinali E., 2006. Seed reserve utilization and seedling growth of wheat as affected by drought and salinity. Environmental and Experimental Botany, 55: 195–200. (Journal)
Zareian, A., Hamidi, A.  Sadeghi, H. and Jazaeri, M.R. 2013. Effect of seed size on some germination characteristics, seedling emergence percentage and yield of three wheat (Triticum aestivum L.) cultivars in laboratory and field. Middle-East Journal of Scientific Research 13 (8): 1126-1131. (Journal)