اثر تیمارهای پوشش‏دهی بذر بر سبزشدن و رشد گیاهچه کلزا و رشد قارچ‏های بیمارگر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

The effects of seed coating treatments on seedling emergence and growth of rapeseed and the growth of pathogenic fungi

نویسندگان [English]

  • Shirin Taghi zoughi 1
  • Elias Soltani 2
  • Iraj Allah dadi 2
  • Reza Sadeghi 2