بررسی روند جوانه‌زنی، میزان مصرف و تبدیل مواد ذخیره شده بذرهای بادام زمینی (Arachishypogaea L.) رقم نورث کارولینا 2 (NC2) تولید شده در سه مزرعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار گروه زراعت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

به منظور بررسی روند جوانه­زنی، میزان مصرف و تبدیل مواد ذخیره شده بذرهای بادام زمینی تولید شده در سه مزرعه از آزمون جوانه­زنی استاندارد استفاده شد. این مطالعه در آزمایشگاه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شد. این تحقیق با استفاده از یکآزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد.خصوصیات مورد بررسی عبارت بودند از:درصد تجمعی جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی، یکنواختی جوانه­زنی، طول ریشه­چه، طول هیپوکوتیل، طول ساقه­چه، طول گیاهچه، نسبت طولریشه­چه به ساقه­چه، وزن تر گیاهچه، میزان مصرف مواد ذخیره بذر، میزانتبدیلموادذخیرهشدهبذر و شاخص بنیه گیاهچه.فاکتور اول مزرعه تولید بذر در سه سطح (نقره­ده و امشل و بندر کیاشهر) و فاکتور دوم نیز اندازه بذر در سه سطح (بزرگ، متوسطو کوچک) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که بیشترین جوانه­زنی تجمعی (67/86 درصد) در بذر تولید شده در مزرعه امشل بدست آمد. با رسیدن به روزهای آخر جوانه­زنی تفاوت بین تیمارهای مختلف از لحاظ صفات طولی گیاهچه کم شد و در روز آخر عدم معنی­داری را نشان داد. در کلیه مزارع تولید بذر بادام زمینی بذرهای درشت همواره وزن تر گیاهچه (5/5 گرم) بیشتری را نشان دادند. همچنین در این آزمون اثر مزرعه تولید بادام زمینی در اندازه بذر بر بنیه گیاهچه­های بادام زمینی معنی­دار بود که بیشترین بنیه گیاهچه (47/1461) از بذرهای درشت تولید شده در مزرعه امشل بدست آمد.اثر اصلی تیمارها نشان داد که بیشترین میزان مصرف مواد ذخیره شده در بذرهای تولید شده در مزرعه امشل (94/61 درصد)و بذرهای کوچک(38/63 درصد)وجود داشت. بیشترین میزانتبدیلموادذخیرهشده(170/55 درصد)بذر نیز در بذرهای کوچک تولید شده در مزرعه امشل مشاهده شد.به طورکلی بذرهای درشت تولید شده در منطقه امشل دارای کیفیت بالاتری بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of germination process, storage reserve loss and transform rate of peanut (Arachishypogaea L.), variety North Carolina 2 (NC2) seeds produced in three field

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Nourhoseini 1
  • Mohammad Naghi Safarzadeh 2
  • Seyed Mostafa Sadeghi 3
چکیده [English]

In order to evaluate the germination process, storage reserve loss and transform rate of peanut seeds produced in three was fieldusedstandard germination test.This study was performed in agronomy laboratory of Rasht branch Islamic Azad University. The test was performed using factorial experiment with randomized complete block design in 3 replications. First factor was seed production region in 3 levels (Noghredeh, Amshal and Bandar-Kiyashahr) and second factor was seed size in 3 levels (large, medium and small).The studied characteristics were including:cumulative germination percentage, germination rate, germination uniformity, radicle length, hypocotyl length, plumule length, seedling length, radicle/plumule ratio, seedling fresh water, storage reserve loss rate, storage reserve transform rate and seedling vigour index. Results indicated that the maximum cumulative germination percent (86.67 percent)was achieved in seeds produced in Amshal field. With reaching the final days of germination, difference between treatments according to seedling length traits was low and not significant at the end of the day.The maximum mean radicle length was obtained in Amshal seeds. In all seed production fields of peanut, large seed showed maximum seedling fresh weight(5.5 gr). Also in this test, the simple effect of peanut production region and Interaction of peanut production region in seed size were significant on seedling vigour of peanut. Maximum seedling vigour(1467.41)was obtained from large seeds produced in the region Amshal. The main effect of treatment showed that there was maximum storage reserve loss rate in seeds produced in Amshal field (61.94 percent) and small seeds(63.38 percent). The Maximum storage reserve transform rate(55.170 percent)was observed in small seeds produced in Amshal field.In general, large seeds produced in Amshal region had better quality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seedlinglengthvigour
  • Germination
  • seed size
  • production field
  • peanut
Abdul-Baki, A. A. and Anderson, J. D. 1973. Relationship between decarboxilation of glutamic acid and vigour in soybean seed. Crop Science, 13: 222-226. (Journal)

Aliabadi Farahani, H., Moaveni, P. and Maroufi, K. 2011. Effect of seed size on seedling production in wheat (Triticum aestivum L.). Advances in Environmental Biology, 5(7): 1711-1715. (Journal)

Ambika, S., Manonmani, V. and Somasundaram, G. 2014. Review on effect of seed size on seedling vigour and seed yield. Journal of Seed Science, 7(2): 31-38. (Journal)

Bayat, H. 2010. Hydropriming effect assessment on the quality of seeds of soybean production in drought stress. M.Sc. Dissertation, Tehran University, Iran. 163 p. (In Persian)(Thesis)

Bell, M. J., Muchow, R. C. and Wilson, G. L. 1987. The effect of plant population on peanuts (Arachis hypogaea) in a monsoonal tropical environmental. Field Crop Research, 17: 91-107. (Journal)

Cox, F. R. 1997. Effect of temperature on peanut vegetative and reproductive growth. Peanut Science, 6: 14-17. (Journal)

Don, R. 2009. ISTA Handbook on Seedling Evaluation.3rd Edition. Published by: The International Seed Testing Assemblage (ISTA). Bassersdorf, CH-Switzerland. (Handbook)

Emadi,  B.,  Nikkhah,  A.,  Khojastehpour,  M.  and  Payman,  S.  H.  2015.  Effect  of  farm  size  on  energy consumption and input costs of peanut production in Guilan province of Iran. Journal of Agricultural Machinery, 5(1): 217-227. (In Persian)(Journal)

FAO.   2010.   Production   statistics   of   crops.   Food   and   Agriculture   Organization (http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor). (Website)

Fernandez, E. M., Rosolem, C. A. and Oliveria, D. M. T. 2000. Peanut seed tegument is effected by liming and drying method. Seed Science and Technology, 28(1): 185-192. (Journal)

Fu, J. R., Huang, S. Z., Li, H. J., Come, D. and Corbineau, F. 1993.Seed vigour in relation to the synthesis and  degradation  of  storage  protein  in  peanut  (Arachis  hypogaea  L.)  seeds.  Processing  Fourth International. Workshop on Seeds: Basic and Applied Aspects of Seed Biological. (D. Come, ed.), 3: 811-816. (Workshop)

Gardner, F. P. and Auma, E. O. 1988. Canopy structure, light interception, yield and market quality of peanut genotypes as influenced by planting pattern and planting date. Field Crop Research, 20: 13-29.(Journal)

Hampton, J. G. and Coolbear, P. 1990. Potential versus actual seed performance cam vigour testing provides answers. Seed Science and Technology, 18: 215-228. (Journal)

Hampton, J. G. and TeKrony, D. M. 1995. Handbook of vigour test methods. 3nd edition.Published by: International Seed Testing Assemblage (ISTA). Zurich, Switzerland, 117p. (Handbook)

Hosseinzadeh, A. R., Esfahani, M., Asghari, J., Safarzadeh, M. N. and Rabiei, B. 2009. Effect of sulfur fertilizer on growth and yield of peanut (Arachis hypogaea L.).Journal of Sciences and Technology of Agriculture and Natural Resources, 48: 27-38. (In Persian)(Journal)

ISTA. 1993. International rules for seed testing. Supplement to Seed Science and Technology, 21: 1-288.(Handbook)

ISTA. 2011. International Rules for Seed Testing, The Germination Test. Chapter 5: 1-57.  Published by: International Seed Testing Assemblage, Bassersdorf, Switzerland. (Handbook)

Karimi, H. 2004. Crops, Chapter 5: Oil Plants, Part 4: Peanut. Pp: 242-246. (In Persian)(Book)

Knauft, D. A., Gorbet, D. W. and Martin, F. G. 1991. Variation in seed size uniformity among peanut genotypes. Crop Science, 31: 1324-1327. (Journal)

Lamb, M. C., Sorensen, R. B., Nuti, R. C., Rowland, D. L., Faircloth, W. H., Butts, C. L. and Dorner, J. W. 2010. Impact of sprinkler irrigation amount on peanut quality parameters. Peanut Science, 37(2): 100-105. (Journal)

Liu, H. S., Li, Y. L. and Wang, D. Q. 1999. Changes of physiological and biochemical characteristics of different S22 genetypes maize during seed germination. Plant Physiology Communications, 35: 15-17.(Journal)

Maiti, R. and Ebeling, P. W. 2002. The peanut (Arachis hypogaea) crop. Science Publishers, Inc. 376p.(Book)

Manouchehrifar, P., LaariYazdi, H. and Zaaji, B. 2013. The effect of drought stress and the salicylic acid on the germination parameters of two maize cultivars. Plant and Ecosystem, 9 (34-1): 3-20. (In Persian)(Journal)

Mishra,  S.  N.  and  Singh,  A.  P.  1989.  Studies  on  sulphur  and  phosphorus  availability  and  uptake  by groundnut. Legume Research, 12(4): 160-164. (Journal)

Moradi, R., Alizadeh, Y., Nezami, A. and Eshghizadeh, H. R. 2013. Study of lentil (Lens culinarismedik.) seed size on germination and seedling properties in drought stress condition. Iranian Journal of Field Crops Research, 11(3): 377-389. (In Persian)(Journal)

Mosavian, S. N. and Eshraghi-Nejad, M. 2013. The effects of seed size and salinity on seed germination characteristic in wheat (var. Chamran). International Journal of Farming and Apllied Sciences, 2(S2): 1379-1383. (Journal)

Mugnisjah, W.A. and Nakamura, S. 1986. Vigour soybean seed as influenced by sowing and harvest dates and seed size. Seed Science and Technology, 7: 87-94. (Journal)

Nautiyal, P. C. 2009. Seed and seedling vigour traits in groundnut (Arachis hypogaea L.). Seed Science and Technology, 37: 721-735. (Journal)

Nautiyal, P. C., Joshi, Y. C. and Reddy, P. S. 1993. Methods to preserve seed viability in groundnut. Indian Farming, 43(8): 28-30. (Journal)

Nautiyal, P. C., Misra, J. B. and Zala, P. V. 2010. Influence of seed maturity stages on germinability and seedling vigor in groundnut. An Open Access Journal published by ICRISAT, 8: 1-10. (Journal)

Rezapour,  R.,  Kazemi-arbat,  H.,  Yarnia,  M.  and  Zafarani-Moattar,  P.  2013.  Effect  of  seed  size  on germination and seed vigor of two soybean (Glycin max L.) cultivars. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(11): 3396-3401. (Journal)

Rouzrokh, M. 1998. Effect of seed deterioration on emergence, yeild and components yeild of two cultivars chickpea under full irrigation and limited irrigation. M.Sc. Dissertation, Tabriz University, Iran. 163 p. (In Persian)(Thesis)

Safarzadeh, M. N. 1999. Peanut (Arachis hypogaea L.).Islamic Azad University Publications. 46p.(In Persian)(Book)

Sibuga, K. P. and Nsenga, J. V. 2003. Effect of seed size on yield of two groundnut genotypes. Tropical Science, 43: 22-27. (Journal)

Singh, D., Balota, M., Collakova, E., Isleib, T. G., Welbaum, G. E. and Tallury, S. P. 2016. Heat stress related physiological and metabolic traits in peanut seedlings. Peanut Science, 43(1): 24-35. (Journal)

Smartt, J. 1994. The groundnut crop. A Scientific Basis for Improvement. Chapman and Hall Publishing, 756p. (Book)

Soltani,   A.   and   Maddah,   V.   2010.   Simple,   applied   programs   for   education   and research in agronomy. Shahid Beheshti University Press. (In Persian)(Book)

Sun, M., Spears, J. F., Isleib, T. G., Jordan, D. L., Penny, B., Johnson, D. and Copeland, S. 2014. Effect of production environment on seed quality of normal and high-oleate large seeded virginia-type peanut (Arachis hypogaea L.). Peanut Science, 41(2): 90-99. (Journal)

Trivedi, M. L. and Bhatt, P. H. 1994. The physiology of seed germination in groundnut (Arachis hypogeaL.) cultivar GG-2 L effect of seed size. Journal  of Agronomy and Crop Science, 172(4): 265-268.(Journal)

Yusuf, C. S., Makate, N. and Jacob, R. 2014. Effect of seed size on germination and early growth of maize (Zea mays). International Journal of Scientific and Research Publications, 4(10): 1-3. (Journal)

Zareian, A., Hamidi, A., Sadeghi, H. and Jazaeri, M. R. 2013. Effect of seed size on some germination characteristics, seedling emergence percentage and yield of three wheat (Triticum aestivum L.) cultivars in laboratory and field. Middle-East Journal of Scientific Research, 13(8): 1126-1131. (Journal)

Zode, N. G., Lall, S. B. and Patil, M. N. 1995.Studies on seed viability in peanut (Arachis hypogea L.) 1. Effect of soil calcium content on seed viability. Annuals Plant Physiology, 9: 51-54. (Journal)