بررسی روند جوانه‌زنی، میزان مصرف و تبدیل مواد ذخیره شده بذرهای بادام زمینی (Arachishypogaea L.) رقم نورث کارولینا 2 (NC2) تولید شده در سه مزرعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار گروه زراعت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

به منظور بررسی روند جوانه­زنی، میزان مصرف و تبدیل مواد ذخیره شده بذرهای بادام زمینی تولید شده در سه مزرعه از آزمون جوانه­زنی استاندارد استفاده شد. این مطالعه در آزمایشگاه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شد. این تحقیق با استفاده از یکآزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد.خصوصیات مورد بررسی عبارت بودند از:درصد تجمعی جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی، یکنواختی جوانه­زنی، طول ریشه­چه، طول هیپوکوتیل، طول ساقه­چه، طول گیاهچه، نسبت طولریشه­چه به ساقه­چه، وزن تر گیاهچه، میزان مصرف مواد ذخیره بذر، میزانتبدیلموادذخیرهشدهبذر و شاخص بنیه گیاهچه.فاکتور اول مزرعه تولید بذر در سه سطح (نقره­ده و امشل و بندر کیاشهر) و فاکتور دوم نیز اندازه بذر در سه سطح (بزرگ، متوسطو کوچک) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که بیشترین جوانه­زنی تجمعی (67/86 درصد) در بذر تولید شده در مزرعه امشل بدست آمد. با رسیدن به روزهای آخر جوانه­زنی تفاوت بین تیمارهای مختلف از لحاظ صفات طولی گیاهچه کم شد و در روز آخر عدم معنی­داری را نشان داد. در کلیه مزارع تولید بذر بادام زمینی بذرهای درشت همواره وزن تر گیاهچه (5/5 گرم) بیشتری را نشان دادند. همچنین در این آزمون اثر مزرعه تولید بادام زمینی در اندازه بذر بر بنیه گیاهچه­های بادام زمینی معنی­دار بود که بیشترین بنیه گیاهچه (47/1461) از بذرهای درشت تولید شده در مزرعه امشل بدست آمد.اثر اصلی تیمارها نشان داد که بیشترین میزان مصرف مواد ذخیره شده در بذرهای تولید شده در مزرعه امشل (94/61 درصد)و بذرهای کوچک(38/63 درصد)وجود داشت. بیشترین میزانتبدیلموادذخیرهشده(170/55 درصد)بذر نیز در بذرهای کوچک تولید شده در مزرعه امشل مشاهده شد.به طورکلی بذرهای درشت تولید شده در منطقه امشل دارای کیفیت بالاتری بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of germination process, storage reserve loss and transform rate of peanut (Arachishypogaea L.), variety North Carolina 2 (NC2) seeds produced in three field

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Nourhoseini 1
  • Mohammad Naghi Safarzadeh 2
  • Seyed Mostafa Sadeghi 3
چکیده [English]

In order to evaluate the germination process, storage reserve loss and transform rate of peanut seeds produced in three was fieldusedstandard germination test.This study was performed in agronomy laboratory of Rasht branch Islamic Azad University. The test was performed using factorial experiment with randomized complete block design in 3 replications. First factor was seed production region in 3 levels (Noghredeh, Amshal and Bandar-Kiyashahr) and second factor was seed size in 3 levels (large, medium and small).The studied characteristics were including:cumulative germination percentage, germination rate, germination uniformity, radicle length, hypocotyl length, plumule length, seedling length, radicle/plumule ratio, seedling fresh water, storage reserve loss rate, storage reserve transform rate and seedling vigour index. Results indicated that the maximum cumulative germination percent (86.67 percent)was achieved in seeds produced in Amshal field. With reaching the final days of germination, difference between treatments according to seedling length traits was low and not significant at the end of the day.The maximum mean radicle length was obtained in Amshal seeds. In all seed production fields of peanut, large seed showed maximum seedling fresh weight(5.5 gr). Also in this test, the simple effect of peanut production region and Interaction of peanut production region in seed size were significant on seedling vigour of peanut. Maximum seedling vigour(1467.41)was obtained from large seeds produced in the region Amshal. The main effect of treatment showed that there was maximum storage reserve loss rate in seeds produced in Amshal field (61.94 percent) and small seeds(63.38 percent). The Maximum storage reserve transform rate(55.170 percent)was observed in small seeds produced in Amshal field.In general, large seeds produced in Amshal region had better quality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seedlinglengthvigour
  • Germination
  • seed size
  • production field
  • peanut