آیا کیفیت بذر بر آستانه‌های گرمایی جوانه‌زنی تأثیرگذار است؟ مطالعه موردی: بذر خودمصرفی گندم (Triticum aestivum L.) رقم چمران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 گروه مهندسی تولید و زنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان


عنوان مقاله [English]

Does seed quality affect the thermal thresholds of seed germination? Case Study: Farm saved seeds of wheat (Triticum aestivum L.) Cultivar Chamran

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Derakhshan 1
  • SeyedAmir Moosavi 2
2 Department of plan production and Genetics, faculty of Agriculture, Ramin University of Agriculture and Natural Resources, Mollasani, Khuzestan, Iran