ارزیابی بنیه، تغییرات محتوی پروتئین، نشاسته و سلامت بذر ذرت(Zea mays L. ) هیبرید تحت تأثیر تاریخ-های مختلف کاشت و رطوبت‌های متفاوت برداشت در منطقه مغان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال-کرج

2 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

3 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

4 عضو هیات علمی / موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال


عنوان مقاله [English]

Evaluation of vigour, protein, starch content variations and seed health of hybrid maize(Zea mays L.) under effect of various planting dates and different harvest moisture contents in Moghan area

نویسندگان [English]

 • Bita Oskouei, 1
 • Aidin Hamidi 2
 • Saman Sheidaei 3
 • Hossein Sadeghi 4
 • Maryam Divsalar 2
 • Enayat Rezvani 2
 • Leila Zare 2
 • Mohammad Nouri 2
 • Shapoor Alizadeh 2
 • Atefeh Khandan 2
 • Jafar Rezazadeh 2
 • Jalal Momeni 2
1 Seed and Plant Certification and Registration (SPCRI)-Karaj
2 Seed and Plant Certification and Registration institute(SPCRI)
3 Seed and Plant Certification and Registration (SPCRI)-Karaj