تاثیر هالوپرایمینگ بذر بر جوانه‏زنی و خصوصیات فیزیولوژیک گیاهچه ارقام گندم (Triticum aestivum) قدس و نیک نژاد در شرایط تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی


عنوان مقاله [English]

Effect of seed halopriming on germination and seedling physiological characteristics of wheat (Triticum aestivum) cultivars Niknijad and Qods under salt stress condition

نویسنده [English]

  • Rozbeh Farhoudi
Islamic Azad University, Shoushtar branch