تأثیر باکتری‌های محرک رشد و پیش‌تیمار اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های جوانه زنی بذر بامیه (.Abelmoschus esculentus L) رقم بسنطی در دمای پایین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر باکتری­های محرک رشد و پیش­تیمار اسید سالیسیلیک  بر شاخص­های جوانه زنی و رشد گیاهچه بامیه رقم بسنطی در دماهای متفاوت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف دما (10، 15 و 25 درجه سانتی‌گراد) و سویه­های مختلف باکتری­های محرک رشد (سویه­های 1، 10، 19 و 150 باکتری­سودوموناس پوتیدا، سویه­های 69 و 159 باکتری­های سودوموناس فلورسنت، تیمار تلفیقی سویه 19 باکتری­ سودوموناس پوتیدا و سویه 159 باکتری سودوموناس فلورسنت و شاهد (بدون تلقیح)) و پیش­تیمار بذر با غلظت­های مختلف اسید سالیسیلیک  (0، 05/0، 1/0، 5/0 و 1 میلی­مولار) بود. در این پژوهش شاخص­های جوانه­زنی و رشد گیاهچه اندازه­گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که با کاهش دما شاخص­های جوانه­زنی و رشد گیاهچه بامیه کاهش یافت و بهترین دما برای جوانه­زنی بامیه 25 درجه سانتی‌گراد بود. از سوی دیگر تلقیح بذرها با باکتری­های محرک رشد سبب افزایش معنی­دار شاخص­های جوانه­زنی بامیه در دماهای متفاوت شد. بطوری­که سویه 150  از باکتری سودوموناس پوتیدا و سویه 69 باکتری سودوموناس فلورسنت بیشترین تأثیر را بر ویژگی­های جوانه­زنی تحت تنش دمای پایین در مقایسه با شاهد نشان داد. همچنین پیش­تیمار بذر بامیه با اسید سالیسیلیک  سبب افزایش معنی­دار تمامی صفت­های اندازه­گیری شده بامیه اعم از درصد و سرعت جوانه­زنی، طول ریشه­چه، ساقه­چه، وزن خشک ساقه­چه و گیاهچه، شاخص­های طولی و وزنی قدرت در دماهای متفاوت شد. کاربرد پیش­تیمار با غلظت 1/0 و 5/0 میلی­مولار اسید سالیسیلیک  برای بهبود شاخص­های جوانه­زنی بذر بامیه تحت تنش دمای پایین مطلوب­تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of plant growth promoting rhizobacteria and seed priming by salicylic acid on seed germination ceriteria of okra (Abelmoschus esculentus L. Basenti) under different temperatures

نویسندگان [English]

  • Somayeh Bahadori 1
  • Behrooz Esmaeilpour 1
  • Ahmad Javadi 2
  • Soroor Khorramdel 3
2 Phd student of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

In  order to investigate the effects of plant growth promoting rhizobacteria and  seed priming by salicylic acid on germination and seedling growth charecteristic of okra (Abelmoschus esculentus L Basenti.) in different temperatures an experiment was conducted as factorial layout based on a completely randomized design with four  replications at laboratory of the Postharvest Physiology, College of Agriculture, Mohaghegh Ardabili University during 2014. Treatments consisted four temperatures ( 10, 15, 20 and 25°C)  and different strains of Pseudomonas putida (1, 10, 19 and 150), Pseudomonas fluorescence (69, 159), combined treatment (10 + 159 strains) and control (without inoculation) and seed priming with five concentrations of salicylic acid (0, 0.05, 0.1, 0.5, and 1 mM).  Result indicated that by decreasing temperature,  germination and seedling growth parameters of Okra seeds were reduced and the best temperature for seed germination was observed in 25 °C. On the other hand, inoculation with plant growth promoting rhizobacteria led to significant increase in germination characteristic of okra seeds under different temperature regims such as stem length, seedling height, seedling dry weight, seedling vigor indices.  Pseudomonas putida strain 150 and 69 strain of Pseudomonas  fluorescent had the greatest effect on germination characteristics of okra seeds under low temperature compared to control. Seed priming by salicylic acid  increased all germination and seedling growth characteristics such as seed germination percentage, germination rate, radicle and plumule lengths, plumule and seedling dry weights and  length and weight vigor indices under low temperature stress. Seed  priming  with 0.1 and 0.5 mM concentrations of salicylic acid  were more efficient for improvement of  seed germination and seedling growth parameters under low temperature stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Okra
  • Bio-priming
  • Seed germination
  • Low temperature
  • Hormone-priming