اثر ذرات نانو و غیر نانو دی‌اکسید تیتانیوم بر عملکرد جوانه‌زنی گیاه سرخارگل تحت تنش خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی

2 استادیار

3 دانشیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربت حیدریه

4 استادیار و عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، بخش جنگل‌ها و مراتع

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر ذرات نانو و غیر نانو دی‌اکسید تیتانیوم بر شاخص­های جوانه­زنی گیاه دارویی سرخارگل در شرایط خشکی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه گیاهان دارویی دانشگاه تربت‌حیدریه انجام گرفت. بدین منظور از ذرات نانو و غیر نانو دی‌اکسید تیتانیوم در غلظت­های 0، 10، 50، 100 و 150 میلی­گرم در لیتر و به‌منظور ایجاد تنش خشکی از پلی اتیلن گلایکول 6000 در چهار سطح 0، 3-، 6- و 9-بار استفاده شد. صفات درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، متوسط زمان جوانه‌زنی روزانه، میانگین جوانه‌زنی روزانه، طول و وزن ریشه‌چه، ساقه‌چه و گیاهچه و شاخص بنیه بذر I و II مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد اعمال تیمار دی­اکسید تیتانیوم بر بذر گیاه سرخارگل در شرایط بدون تنش تنها بر صفات طول ریشه‌چه و طول گیاهچه و در شرایط تنش خشکی بر طول و وزن ریشه­چه، ساقه­چه و گیاهچه، شاخص بنیه بذر I و II و متوسط زمان جوانه­زنی در سطح 1 % اثر بسیار معنی­داری داشت. تنش خشکی در شدت 3- بار بر اغلب صفات مورداندازه‌گیری از جمله درصد و سرعت جوانه­زنی، میانگین جوانه­زنی روزانه و شاخص بنیه بذر I و II در گیاه سرخارگل اثر منفی نگذاشت. غلظت 150 میلی­گرم در لیتر ذرات غیر نانو دی‌اکسید تیتانیوم طول ساقه، ریشه و گیاه چه را نسبت به شاهد 3 برابر افزایش داد. در مواجهه با تنش خشکی کاربرد 100 میلی­گرم در لیتر ذرات نانو و غیر نانو اغلب شاخص­های جوانه­زنی سرخارگل را بهبود بخشید و می‌تواند در نقاطی که با تنش خشکی مواجه هستند توصیه شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of TiO2 bulk and nanoparticles on indicators of Echinacea purpurea germination under drought stress

نویسندگان [English]

  • habibeh behnam 1
  • Hassan Feizi 2
  • Masoud Alipanah 3
  • mahdi faravani 4
1 M. Sc. student of Plant Production
2 Assistant Prof.
3 Associate professor
4 Assistant Professors
چکیده [English]

The present study with the purpose to evaluate the effect of bulk and nanosized TiO2 on indicators ofPurple Coneflower germination under drought stress was conducted. The experiment was arranged as factorial based on completely randomized design with three replications was performed in medicinal plants laboratory at the University of Torbat Heydarieh. In this experiment first factor was all concentration of TiO2 bulk 0, 10, 50, 100 and 150 mg/L and nanosized TiO2 concentrations 0, 10, 50, 100 and 150 mg/L and second factors was drought stress from PEG6000 in levels of 0, -3, -6 and -9 bar. The Results showed that  application of TiO2 on Coneflower seeds under drought stress had significant effects on root, shoot and seedling length and weight, vigor index I and II and mean germination time. Drought stress did not have negative effect on germination percentage, mean day germination (MDG) and vigor index I and II on Echinacea purpurea until -3 bar stress. The 150 mg/L concentration of TiO2 bulk particles improved shoot, root and seedling length three times more than control. In confronting with drought stress, the 10 mg/L concentration of TiO2 nanoparticles treatment had the least performance in most of the examined indicators and 100 mg/L of bulk and nanoparticles application improved most germination indicators of coneflower.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal plants
  • Abiotic Stress
  • Vigor index