اثر نوع بسته بندی بر جوانه زنی و بنیه بذر دو رقم برنج (Oryza sativa) در شرایط انباری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم و تکنولوژی بذر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

3 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده

این پژوهش در شرایط انبارمانی استان مازندران به صورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد که در آن فاکتورهای مورد مطالعه عبارت بودند از 1. بذر برنج اصلاح­شده شامل دو رقم فجر و شیرودی و 2. نوع بسته­بندی در چهار سطح پاکت سه­لایه، پاکت­ چهارلایه، پاکت پروپیلن+کاغذی و کیسه پروپیلن­. بذر دو رقم شیرودی و فجر با استفاده از مواد بسته­بندی مختلف بسته­بندی شده و در انبار به مدت پنج ماه نگهداری گردید. طی آزمون جوانه­زنی استاندارد و آزمون سرما صفات درصد گیاهچه­های عادی، ضریب سرعت جوانه­زنی، میانگین زمان جوانه­زنی و شاخص طولی و وزنی بنیه گیاهچه اندازه­گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل رقم × نوع بسته­بندی در تمام صفات مورد مطالعه در هر دو آزمون جوانه­زنی استاندارد و آزمون سرما معنی­دار شده است. مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه نشان داد که در هر دو رقم مورد مطالعه، پاکت پروپیلن+کاغذ بهتر از سایر بسته­بندی­ها کیفیت بذر برنج را حفظ نمود. همچنین رقم فجر توانایی شرایط انبارمانی بهتری را نسبت به رقم شیرودی از خود نشان داد. در هر دو آزمون مورد مطالعه و در هر دو رقم فجر و شیرودی، پاکت چهارلایه سبب افت معنی­دار قوه نامیه، بنیه بذر و تعدادی دیگر از صفات شد. در این پژوهش مشخص شد که نگهداری بذر برنج در پاکت­های پروپیلن + کاغذ می­تواند کیفیت بذر را در طی دوره انبارداری در حد مطلوب حفظ نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Packaging material effect on seed germination and vigour of two rice (Oryza sativa) cultivar under storage condition

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aliramaee 1
  • Ghasem Tohidloo 2
  • Babak Darvishi 3
1 MSc Student of Seed Science and Technology . Azad University, Karaj. Iran
2 Associated Professor of Agronomy and Plant Breeding Department of Azad University. Karaj. Iran.
چکیده [English]

A factorial experiment was run based on a completely randomized design with 4 replications under storage condition of Mazandaran province. The experiment was included of two seed rice cultivars (first factor) and four types of packaging material (second factor): 1.Three layer paper bag, 2. Four layer paper bag, 3. Propylene + paper bag, 4. Propylene bag. Rice seed of both cultivars were packed separately using four packaging materials and stored for five months. Seed germination percentage, coefficient of germination rate, mean germination time, seedling length and weight vigor index were studied using seed standard germination test and cold test. Results showed that in both rice seeds (Shirudi and Fajr cultivars), the higher quality of rice seed (seed germination and seed vigor) was seen in propylene + paper bags in both testes. But the Fajr cultivar tolerated storage condition better than Shirudi cultivar. Four layer paper bags severely reduced viability, vigour and some other characteristics of seeds in both tests. It was found that rice seed storage in propylene + paper bags could maintain rice seed quality during storage period

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice seed
  • Seed quality
  • Storage
  • Type of packaging