اثرات کود گاوی کمپوست شده و تازه بر ظهور و رشد گیاهچه دم روباهی سبز (Setaria viridis) و گاوپنبه (Abutilon theophrasti)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

چکیده

دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در  سال 1393 به منظور ارزیابی اثرات کاربرد کود گاوی کمپوست (پوسیده شده) و تازه در خاک روی ظهور و رشد گیاهچه بذور دم روباهی سبز و گاوپنبه انجام شد. تیمارها شامل کود پوسیده شده به میزان 15،30 و 60 تن در هکتار و مقادیر کود تازه نیز شامل 40، 80 و 120 تن در هکتار و شاهد بدون کود بودند. صفات مورد بررسی ظهور گیاهچه، تعداد برگ، سطح برگ، ارتفاع گیاه، وزن خشک گیاه و تعداد بذر تولیدی بودند. نتایج نشان داد که حداکثر ظهور دم روباهی سبز و گاوپنبه در تیمار شاهد (خاک) حاصل شد. کود دامی تازه در مقایسه با شاهد و کود کمپوست شده رشد دم روباهی سبز و گاوپنبه را کاهش داد. کود کمپوست تولید بذر دم روباهی سبز را در مقایسه با شاهد (خاک) افزایش نداد اما به میزان 30 تن در هکتار توانست تولید بذر گاوپنبه را در مقایسه با خاک افزایش دهد. تفاوت هایی بین گونه های علف های هرز مورد مطالعه در عکس العمل به کود آلی اضافه شده به خاک وجود داشت. بسته به گونه علف هرز، استفاده از کود کمپوست یا کود تازه ممکن است نیاز به مدیریت علف هرز را افزایش دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Composted Dairy Cattle Manure and Fresh Dairy Cattle Manure on Seedling Emergence and Seedling Growth of green foxtail (Setaria viridis) and velvetleaf (Abutilon theophrasti) seed

نویسنده [English]

  • Marjan Dianat
چکیده [English]

Two separate experiments were conducted in 2014 as a randomized complete block design with four replications to evaluate the effect of application of composted and fresh cow manure on emergence and seedling growth of green foxtail and velvetleaf. Treatments consisted of composted dairy manure at 15, 30, and 60 T/ha, raw dairy manure at 40, 80, and 120 T/ha as well as a control pot, where no manure was added. Investigated traits were seedling emergence, leaf number, leaf area, plant height, plant dry weight and seed number. Results showed that maximum seedling emergence of green foxtail and velvetleaf occurred in nonamended soil (the control). For every measure of amendment with manure retarded growth compared to soil alone or compost-amended mixes. There were not differences in seed production of green foxtail between soil amended with compost and nonamended soil but seed production of velvetleaf was increased in soils amended with compost at 30 T/ha compared to the nonamended soil. Results showed that the differences exist between weed species studied in their response to soil amendments. Depending on the weed species present, use of composted or fresh manure may increase requirements for weed management

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaf area
  • Organic soil amendments
  • Seed production and Weed