ارزیابی مدل‌های رگرسیونی غیر‌خطی برای توصیف واکنش سرعت جوانه‌زنی بذر منداب (Eruca sativa Mill.) به دما و پتانسیل آب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

     پژوهش حاضر به­منظور ارزیابی مدل­های رگرسیونی غیر­خطی (مدل­های بتای اصلی، بتای تغییر­یافته، دو­تکه­ای و دندان­مانند) برای توصیف واکنش سرعت جوانه­زنی بذر منداب (Eruca sativa Mill.) به دما و پتانسیل آب به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان درسال 1392 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل دما در 9 سطح ( 5/2 ،5 ،10 ،15 ،20 ،25 ،30 ،35 و 38 درجه سانتی‌گراد) و پتانسیل­های آب در 8 سطح (صفر ، 2/0-، 4/0-، 6/0-، 8/0-، 0/1-، 2/1- و 4/1- مگا­پاسکال) بود. در این مطالعه از مدلهای بتای اصلی، بتای تغییریافته، مدل دوتکه­ای و مدل دندان مانند برای تعیین دماهای کاردینال جوانه­زنی استفاده شد. مدل بتای اصلی نسبت به سایر مدل­ها واکنش سرعت جوانه­زنی به دما و پتانسیل آب را بهتر توصیف نمود. بر اساس این مدل دمای پایه، دمای مطلوب و دمای سقف در شرایط عدم تنش (پتانسیل صفر) به­ترتیب 0/0، 13/30 و 50/38 درجه سانتی‌گراد برآورد شد. تغییرات پتانسیل آب تأثیر معنی­داری بر دمای مطلوب و سقف داشتند اما دمای پایه و تعداد ساعت زیستی لازم برای جوانه­زنی بذر منداب تحت تأثیر پتانسیل آب قرار نگرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of non linear regression models to description germination rate of Arugula (Eruca sativa Mill.) to temperature and water potential

نویسندگان [English]

  • Batool Nezhad Hasan 1
  • Asieh Siahmarguei 2
  • Ebrahim Zeinali 2
  • Farshid Ghaderifar 3
  • elyas Soltani
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the non-linear regression model (Beta-original, Beta-modified, Segmented and Dent-like Models) to describe the germination rate of Arugula (Eruca sativa Mill.), temperature and water potential factorial a completely randomized design with four replications in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources was performed in 1392. Treatments were temperature to 9 levels (2.5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 38 ° C) and water potential to 8 levels (0, -0.2, -0.4, -0.6, -0.8, -1.0, -1.2- and -1.4 Mpa). To quantify the response of germination rate to temperature and to determine cardinal temperatures for germination, Beta-original, and Beta-modified, Segmented and Dent-like models were used. The Beta-original model descript germination rate to temperature better than the others. According to this model the base temperature, optimum temperature and ceiling temperatures were 0.0, 30.13 and 38.50 0C respectively in non-stress conditions (zero potential). Changes of water potential had significantly effect on optimum and ceiling temperature but had no significantly effect on base temperature and biological hours.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological hours
  • Drought stress
  • Germination index
  • Regression models