تأثیر پیش تیمارهای هورمونی مختلف بر میزان رشد و عملکرد دانه ذرت در شرایط سطوح مختلف آبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 فارغ التحصیل

چکیده

این بررسی با هدف مطالعه تاثیر سطوح آبی(آبیاری پس از 70 و 140 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر) و پرایمینگ با هورمون های مختلف (شاهد، اسید سالسیلیک، سیتوکنین و جیبرلین) با  غلظت های مختلف (شاهد، 50 و 100 پی پی ام) در سه تکرار و با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سال 1394 در مزارع دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان بر روی ذرت رقم 704  انجام شد.  با توجه به نتایج تجزیه واریانس، سطوح آبیاری و  نوع هورمون بر تمامی صفات اثر معنی داری داشت و تنها اثر نوع هورمون بر وزن صد دانه  غیر معنی دار بود.   غلظت های مختلف هورمون ها در صفات ارتفاع بوته، بیوماس، قطر بلال، تعداد دانه در یک بلال، تعداد دانه در یک ردیف، وزن صد دانه و عملکرد دانه اثر معنی داری داشت. آبیاری پس از 140 میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر موجب کاهش عملکرد دانه، وزن صد دانه و تعداد دانه در بلال  ذرت و پرایمینگ با  هورمون های مختلف سبب افزایش عملکرد دانه ذرت حتی در شرایط آبیاری پس از 70 میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر گردیدند. غلظت­های 50 و 100 پی­پی­ام اسید سالسیلیک به ترتیب 3/33 و 8/38 درصد و غلظت 100 پی پی ام سیتوکنین و جیبرلین به ترتیب 1/65 و 1/49 درصد عملکرد ذرت را افزایش دادند. کم آبی و پرایمینگ هر دو با تاثیر بر اجزای اصلی عملکرد دانه (تعداد دانه و وزن صد دانه) تغییرات عملکرد دانه ذرت را باعث شدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different hormone treatments on the growth and grain yield of maize in irrigation different levels

نویسندگان [English]

  • Elnaz Farajzadeh 1
  • Mehrdad Yarnia 1
  • Vahid Ahmadzadeh 2
  • Nooshin Farajzadeh 1
چکیده [English]

This investigation had done in order to survey effect of water shortage (irrigation after 70 and 140 mm evaporation from evaporation basin) and priming by different hormones (control, salicylic acid, cytokinin and jibberellin) at different concentrations (control, 50 and 100 ppm) based on complete randomized blocks design with three replications in 2015 in the fields of Islamic Azad University Malakan on maize 704. Analysis of variance due to irrigation levels and hormone had significant effect on all traits and seed weight had no significant effect on the type of hormone. Different Concentration hormun in crop height, biomass, ear diameter, number of seeds per ear, number of kernels in a row, seed weight and seed yield had a significant effect. Irrigation after 140 mm evaporation from evaporation pan can reduce seed yield, seed weight and seed number per ear of corn and priming with various hormones were increased corn yield even under Irrigation after 70 mm evaporation from evaporation pan. 50 and 100 ppm concentrations Salicylic acid 33.3 and 38.8 % respectively and 100 ppm concentration of cytokinin and gibberellic 65.1 and 49.1% increase corn yield respectively. Irrigation after 140 mm evaporation from evaporation pan and priming both the impact on yield components (number of seeds and 100 seed weight) of corn grain yield changes was made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cytokinin
  • jibberellin
  • maize
  • salicylic acid and water shortage