بررسی اثر اسید هیومیک بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه زابل

2 کارشناس ارشد مرتعداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه زابل

چکیده

به­منظور بررسی اثر اسیدهیومیک بر شاخص­های جوانه­زنی و رنگیزه­های فتوسنتزی گیاه دارویی اسفرزه آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد. تیمارها شامل غلظت­های 0، 15 و 30 گرم در لیتر بود. نتایج نشان داد اسیدهیومیک بر سرعت جوانه­زنی و شاخص بنیه بذر تاثیر معنی­دار داشت. بیش­ترین و کم­ترین سرعت جوانه­زنی، بیش­ترین و کم­ترین شاخص بنیه بذر به­ترتیب در تیمار 30 گرم در لیتر و شاهد محاسبه گردید. درحالی­که اسید هیومیک بر درصد جوانه­زنی و میانگین زمان جوانه­زنی اثر معنی­دار نداشت. اسیدهیومیک بر طول و وزن خشک ریشه­چه (سطح 1 درصد)، طول و وزن خشک ساقه­چه و ضریب آلومتری (سطح 5 درصد) معنی­دار بود، ولی بر وزن تر ریشه­چه و ساقه­چه اثر معنی­داری نداشت. بیش­ترین و کم­ترین طول ریشه­چه، بیش­ترین و کم­ترین وزن خشک ریشه­چه، بیش­ترین و کم­ترین وزن خشک ساقه­چه به­ترتیب در تیمار 30 گرم در لیتر اسید هیومیک و شاهد به­دست آمد. بیش­ترین طول ساقه­چه مربوط به غلظت 15 گرم در لیتر و کم­ترین آن مربوط به تیمار شاهد بود. بیش­ترین ضریب آلومتری در تیمار 30 گرم لیتر حاصل شد. بهترین تأثیر بر رنگیزه­های کلروفیلی در تیمار 30 گرم بر لیتر مشاهده شد به­طوری­که بیش­ترین و کم­ترین کلروفیل a، b، کلروفیل کل و کاروتنوئید به­ترتیب در غلظت 0 و 30 گرم بر لیتر اسید هیومیک مشاهده گردید. به­طور کلی نتایج نشان داد اسیدهیومیک در غلظت 30 گرم بر لیتر بر بهبود کیفیت اسفرزه موثر می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation Effect of Humic Acid on Germination, Seedling growth and photosynthesis pigments of Medicinal Plant Isabgol (Plantago ovata Forssk)

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Ebrahimi 1
  • Elham Miri Karbasak 2
چکیده [English]

The study was conducted to investigate the effect of humic acid on germination indexes and photosynthesis pigments of medicinal plant Plantago ovata Forssk in a completely randomized design. Experimental treatments comprised the following dosage 0, 15, 30 g Li-1. Results relived that humic acid had significantly effect on germination rate and seed vigor index. The highest and the lowest germination rate, the highest and the lowest seed vigor index were measured in dose of 30 gLi-1 and the control treatment respectively, while humic acid was not effective on germination percentage and mean of germination time. Humic acid showed significant effect on radical length and dry weight (p<1%), length and pedicel dry weight, and allometric coefficient (p<5%), however seedlings were not different significantly in radical and pedical fresh weight in response to humic acid. The highest and the lowest radical length, the highest and the lowest radical dry weight, the highest and the lowest pedicel dry weight were measured in dose of 30 gLi-1 and the control treatment respectively. The highest pedicel length was related to dose of 15 gLi-1 and the lowest was observed in the control treatment. The highest allometric coefficient was obtained in 30 gLi-1 dosage. The best effect on chlorophyll pigments was obtained in dose of 30 gLi-1. The highest and lowest chlorophyll a, chlorophyll b and total chlorophyll were observed in 30 and 0 gLi-1 respectively. In general, results showed that humic acid in dose of 30 gLi-1 was effective to enhancing quality of P. ovata Forssk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination rate
  • humic acid
  • Medicinal plants
  • Seed vigor index