مقاله مروری: تولید بذر در کشاورزی ارگانیک

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

چکیده

در سال­­های اولیة توسعة کشاورزی ارگانیک، اکثر محصولات در همان منطقۀ تولیدی مصرف می­شد. در حقیقت، تازگی و فروش مستقیم از ویژگی­های کشاورزی ارگانیک بود. در آن سال­ها مرسوم بود که خریداران، در تماس مستقیم با کشاورزان بودند و یا این که از واسطه­ها اطمینان کافی داشتند. با توسعة بیشتر کشاورزی ارگانیک در دهة 1970 زنجیرة طولانی­تری ایجاد شد. به این صورت که یک محصول ارگانیک مراحل زیادی را طی می­کرد و ممکن بود کیلومتر­ها دورتر، مصرف شود. در این شرایط، مشتری نیاز به وسیله­ای داشت که نشان دهد، محصول مزبور واقعاً ارگانیک است و کشاورز نیز نیاز به راهی داشت تا اثبات کند که محصولش، ارگانیک است. در تولید بذر ارگانیک استانداردهایی وجود دارد، از جمله بازرسی­های مزرعه، ادوات، عملیات تولید و فرآوری بذر، بررسی خطرات آلودگی بذر و بررسی حواشی و مزارع اطراف. در تولید بذر ارگانیک باید به تمام جوانب توجه داشت. علاوه بر این، باید منابع بذری مزرعه، مدیریت نهاده­ها، تولید و نگهداری کمپوست و انتقال و فروش را نظارت و بررسی کرد. بایستی به تاریخچة استفاده از زمین، نقشة مزرعه، تناوب، اصلاح­کننده­های خاک و منابع تغذیة خاک توجه داشت، آلودگی­های مزرعه­ای و آلودگی در حین فروش را مد نظر قرار داد. تقاضا برای بذرهای ارگانیک، در حال افزایش است. تولید بذر ارگانیک از یک سو و برابری آن با استانداردهای گواهی بذر از سوی دیگر، همواره چالش­هایی برای تولیدکنندگان بذر به وجود آورده است. سیستم­های متداول تولید بذر مبتنی بر استفاده از کودها و علف­کش­ها در مراحل مختلف­اند تا از سویی کیفیت بذر، بالا باشد و جمعیت علف­های هرز کاهش یابد و از طرف دیگر، هزینه­های بوجاری بذر کاهش پیدا کند. بنابراین در تولید بذرهای ارگانیک، کنترل علف­های هرز و تکنیک­های تغذیة خاک از اهمیت خاصی برخوردار است. همین طور، روش به کار رفته باید اقتصادی و بذر، کیفیت و خلوص بالایی داشته باشد. از همه مهم­تر اینکه بذر به مقدار کافی در اختیار کشاورز قرار گیرد. اکثر این موارد بستگی به استقرار مناسب گیاه بذری، کنترل علف­های هرز، سطوح مناسب عناصر غذایی و نیز برداشت و بوجاری به موقع بذر دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seed Production in organic farming

نویسنده [English]

  • Seyed MohammadReza Ehteshami
چکیده [English]

The rapid growth of the world population has induced a double burden on the agricultural lands to produce more food through more chemical fertilizers application during the last fifty years. The production of chemical fertilizers accounts for huge amounts of energy consumptions. Over application of chemical fertilizers in this regard, not only cost economical but environmental disasters especially in developing countries. These aspects of chemical fertilizers have moltivated the developed countries to pay more attention in producing and application of biological fertilizers, however, the major reason of special attention to biological fertilizer production and application in developing countries, is the less expenses involved in the production compared to chemical fertilizers. In this respect there has been a significant effort to produce and apply biological fertilizers in Iran since 1376. One of the evidences to support this argue is the number of published scientific papars within the period of 1381 to 1389 which the number of papars raised from 5 to 25 indicates 500% growth. The same trend has been observed in the number of submitted papars to the agronomy conferences during the same period of time (from 5 to 70 papars). Despite the promising progress in research about the biological fertilizers, however, the extention and practiced application of these fertilizers is not yet well known among the farmers. Also, the role of chemical fertilizer could not be ignored in agricultural practices in future, but the utilization of biological fertilizers will always remain the major part to support and quaranty the sustainability of agricultural practices in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizers
  • Chemical fertilizers
  • environment
  • Research
  • Popularization
Borgan, A. 2001. Organic seed production and seed regulation. Paper presented at International Scientific and Practical Conference: Scientific aspects of organic farming, Jelgeva, Latvia. (Conference)
Borgen, A. 2002. Control of seed borne diseases in organic cereals and pulses. Paper presented at The 4th ISTA - PDC seed health symposium: Healthy seeds, the basis for sustainable farming. (Conference)
Brown, R.W. 1999. Grass margins and earthworm activity in organic and integrated systems. Aspects of Applied Biology, 54: 207-210. (Journal)
Hampton, J. 2004. ISTA Seed Symposium projects the future of the production.
IFOAM. 2005. Subchapter m—organic food production act provisions. Part 205—National organic program. Seeds and planting stock practice standard. P: 398. (Handbook)
IFOAM. 2001. First draft of 2002 IFOAM basic standard, for organic production and processing. Online report IFOAM, Thoely- Theley, Germant, www. Ifoam. org. (Website)
Konstantinova, P., van der Schoor, R.. van den Bulk, R. and Jalink, H. 2002. Chlorophyll fluorescence sorting as a  ethod for improvement of barley (Hordeum vulgare L.) seed health and germination. Seed Science and Technology, 30: 411-421. (Journal)
Osman, A. 2004. Comparison of seed treatments of spring wheat against Fusarium. Newsletter on organic seeds and plant breeding. (Website)
Powell, C. 2002. Challenges in organic orage seed production.  Proceedings of the COR Conference, 26-28th March 2002, Aberystwyth, pp. 95-96. (Conference)
Prior, B.M., Davis, R.M. and Gilbertson, R.L. 1994. Detection and eradication of Alternaria radicina on carrot seed. Plant Disease, 78: 452-456. (Journal)
Riddle, J.A. and McEvoy, M. 2005. National Organic Program Rule. Summary Outline. Organic Farming Compliance Handbook. pp:2-3. (Handbook)
Tilcher, R. and Vogt-Kaute, W. 2004. The effect of seed treatment for the control of bird damage in corn and ascochyta blight of pea. In Proceedings of the First World Conference on Organic Seed, (p. 138 – 141) FAO/IFOAM/ISF, Rome. (Conference)
Velema, J. 2004. Challenges and opportunities in organic seedproduction. In:  Proceedings of the First World Conference on Organic Seed, (pp. 4 – 5), FAO/IFOAM/ISF, Rome. (Conference)
Vogt-Kaute, W. and Tilcher, R. 2004. Control of common bunt of wheat (Tilletia caries) by alternative seed treatment, In: Proceedings of the First World Conference on Organic Seed, (pp. 124 – 126), FAO/IFOAM/ISF, Rome. (Conference)