بررسی امکان نگهداری بذر کُنار [Ziziphus spina-christi (L.) Desf.] در شرایط فراسرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع؛ سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی؛ تهران؛ ایران

2 محقق؛ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع؛ سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی؛ تهران؛ ایران

3 استاد پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع؛ سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی؛ تهران؛ ایران

چکیده

گونۀ Ziziphus spina-christi (L.) Desf.. گونه‌ای است درختی که در مناطق جنوبی کشور رویش دارد. به­دلیل محدود بودن دامنه‌ اکولوژیک، تخریب بعضی از عرصه‌های رویشگاهی و وجود توده‌های بومی متنوع لازم است از فرسایش ژنتیکی و از بین رفتن این ذخایر جلوگیری به عمل آید. به­منظور بررسی امکان نگهداری بلند مدت بذر این گونه در شرایط فراسرد یا برودت C°196- و بررسی رشد بذرهای فراسردی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه، بذر این گونه از رویشگاه طبیعی آن، جمع‌آوری و قبل از ذخیره‌سازی در فراسرد از سه پیش تیمار شاملDesiccation, PVS2  و گلیسرول 30 درصد همراه با شاهد استفاده شد. بذرهای تیمار شده به­مدت یک هفته، یک ماه و یک سال در شرایط فراسرد یا C°196- نگهداری شدند. بذرها پس از خروج از این شرایط، در آزمایشگاه و گلخانه مورد آزمایش قرار گرفتند و تعدادی از صفات مرتبط با جوانه‌زنی بذر و استقرار بررسی شد. نتایج نشان داد بذر کنار قابل نگهداری در شرایط فراسرد می‌باشد. در بررسی اثر پیش­تیمار‌ها در حفاظت از بذر در شرایط فراسرد، مشخص شد تفاوت معنی‌داری بین پیش­تیمار‌هایDesiccation, PVS2  وگلیسرول 30 درصد برای اغلب صفات وجود دارد. اثر متقابل مدت زمان نگهداری بذر در شرایط فراسرد و پیش­تیمارهای مختلف بر میانگین صفات نشان داد که در تعدادی از صفات، تفاوت بین زمان‌ها وجود دارد ولی در تعداد دیگری از صفات، این تفاوت­ها معنی‌دار نبود. بذرهای جوانه­زده فراسرد در شرایط گلخانه به خوبی مستقر شدند. در این مطالعه، بهترین پیش­تیمار برای نگهداری بذر کنار در شرایط فراسرد، پیش­تیمار Desiccation یا آبگیری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assesment of maintenance of Ziziphus spina-christi (L.) Desf. seed under cryogenic conditions

نویسندگان [English]

  • Mohabbatali Naderi-Shahab 1
  • Maryam Jebelli 2
  • Ali Ashraf Jafari 3
چکیده [English]

Ziziphus spina-christi (L.) Desf. Is an arboreal species which grows in hot natuarl habitats of Southern Iran. Regarding the genetic diversity of the species in the country, collection and long-term preservation of seed germplasm in order to prevent genetic erosion and risk, have a great priority. To evaluate the possibility of long-term preservation of the Ziziphus spina-christi seeds under cryogenic conditions, three pre-cryopreservation methods including PVS2, Desiccation, and 30%Glycerol were applied before incubation of the seeds under cryopreservation conditions (-196°C) or lipuid nitrogen (LN). The treated seeds were incubated in LN for periods of 1 week, 1 month and 1 year. Subsequently, the cryopreserved seeds were removed from cryogenic condition and evaluated under laboratory and greenhouse conditions. The results showed that seeds of Ziziphus spina-christi are able to tolerate cryogenic conditions. Effects of the cryopreservation pre-treatments including 30%Glycerol, Desiccation and PVS2 were significantly different on seed attributes and, Desiccation showed the best effects on survival rates and other attributes of the cryopreserved seeds. The interaction effects between cryogenic storage periods and pretreatments were significant for some of the attributes. However some of the attributes did not show different means in different incubation periods. In greenhouse conditions, the cryopreserved seeds were germinated and established well and, Desiccation method showed better results compare to those of the 30%Glycerol and PVS2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryopreservation
  • Desiccation
  • Forest species
  • Ziziphus spina-christi (L.) Desf