تأثیر بیوپرایمینگ بذر با قارچ‌های Piriformospora indica و Trichoderma virens بر مؤلفه‌های رویشی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه ماش سبز (Vigna radiata L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار گروه زراعت ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان


عنوان مقاله [English]

The effect of seed biopriming by Piriformospora indica and Trichoderma virens on the growth, morphological and physiological parameters of mung bean (Vigna radiate L.) seedlings

نویسندگان [English]

  • Neda Salimi Tamalla 1
  • Fahimeh Seraj 1
  • Hemmatollah Pirdashti 2
  • Yasser Yaghoubian 3