دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-150 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

10. اثر محیط رشد پایه مادری بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) پس از انبارداری

صفحه 121-135

نسرین سادات عیسی نژاد؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده