دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1397 
4. تأثیر زمان برداشت برخصوصیات کمی و کیفی بذر بارهنگ‌کبیر (L. Plantago major)

صفحه 37-46

علیرضا ربیعی؛ احمد نظامی؛ مرتضی گلدانی؛ محمد خواجه حسینی؛ مهدی نصیری محلاتی


7. تأثیر‏ مبدأ ‏ بذر و تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر زنده‌مانی و جوانه‌زنی بذر گونه Robinia pseudoacacia L.

صفحه 71-81

کبری ارجمند؛ علیرضا مشکی؛ هومن زوانبخش؛ مریم ملاشاهی؛ محمدکیا کیانیان


9. اثر تنش خشکی بر برخی از خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه‌ای در کلزا (Brassica napus)

صفحه 95-108

مریم پسندیده ارجمند؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ محمد محسن زاده