دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-150 
9. بررسی تأثیر پیش‌تیمار بذر بر عملکرد کمّی و کیفی ارقام مختلف چغندرقند

صفحه 113-123

عادل پدرام؛ مهدی تاجبخش؛ داریوش فتح ا... طالقانی؛ مهدی قیاسی


10. مقاله مروری: زوال بذر

صفحه 125-143

بیتا اسکوئی؛ سامان شیدائی