دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-130 

مقاله پژوهشی

1. اثر فرسودگی بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی و رشد گیاهچه دو رقم ذرت

صفحه 1-11

امین نهفته استرآباد؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخزری مقدم


5. گروه‌بندی ژنوتیپ‌های کلزا در تیمارهای مختلف تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی بر اساس تجزیه‌های آماری چند متغیره

صفحه 53-65

‌محمد محسن زاده گلفزانی؛ فائقه محمد؛ سید حسن حسنی کومله؛ حبیب‌الله سمیع‌زاده لاهیجی


6. بررسی واکنش موتانت‌های پیری در آرابیدوپسیس به پیش‌ماده سنتز اتیلن (ACC)

صفحه 67-80

سارا رویان؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ پیام طالبی کهدوئی