دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-98 
5. تأثیر تلقیح پیاز با چهار گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی دو گونه سوسن

صفحه 57-65

محمد ارجمند علوی؛ عبدالله حاتم زاده؛ سید محمدرضا احتشامی