نمایه نویسندگان

آ

 • آهنگر، لیلا شناسایی QTL‌های مرتبط با مولفه‌های جوانه‌زنی جو (Hordeum vulgare L) در شرایط نرمال، تنش خشکی و شوری [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 51-66]

ا

 • ابن النصیر، ملیکا اثر نظام های حاصلخیزی (کودهای زیستی، ورمی‌کمپوست، تلفیقی) و کشت مخلوط ماشک و گشنیز بر زیست‌توده علف‌های هرز [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 67-74]
 • احمدلو، فاطمه ارزیابی دورگ‌گیری بین و درون‌گونه‌ای کلن‌های صنوبر Populus nigra و P. deltoides [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 15-26]
 • احمدنیا، فاطمه اثر پرایمینگ با اسید آسکوربیک بر بهبود ویژگی‌های جوانه‌زنی و تحرک ذخایر غذایی بذرهای پیر شده ذرت [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 49-60]
 • اسا، حمید رضا بررسی تنوع مورفولوژیکی و برخی از ریز مغذی ‌های میوه بنه (Piatacia atlantica) در شرق و مرکز ایران [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 61-77]
 • اسدی، مصطفی بررسی تاثیر انبارداری و روش‌های مختلف پرایم نمودن بر صفات جوانه زنی نمونه‌های بذر گونهHalocnemum strobilaceum موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]
 • اسکویی، بیتا نوسان جمعیت باکتری Xanthomonas translucens در بذر گندم و اثر آن بر برخی خصوصیات کیفی بذر و میزان ظهور بیماری در نسل بعد [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 31-40]
 • اعتماد، وحید بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و گیاهچه ای بذر پسته (Pistacia vera L.) جنگل خواجه کلات مشهد [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 27-37]
 • امیری، ماندانا پلتینگ مینی‌تیوبر سیب زمینی روشی نوین جهت بهبود برخی صفات کلیدی سیب زمینی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 15-30]

ب

 • برادران سیرجانی، احسان بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و گیاهچه ای بذر پسته (Pistacia vera L.) جنگل خواجه کلات مشهد [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 27-37]
 • برادران فیروزآبادی، مهدی اثر پرایمینگ بذر با اسید الاژیک بر پویایی ذخایر بذر و رشد گیاهچه سویا در شرایط پیری تسریع شده [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 41-65]
 • برمکی، مرتضی پلتینگ مینی‌تیوبر سیب زمینی روشی نوین جهت بهبود برخی صفات کلیدی سیب زمینی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 15-30]
 • بهرامی عراقی، بتول کلید بعضی از تاکسون‌های خانوادۀ کلم (Brassicaceae=Cruciferae) بر اساس مورفوبیومتری میوه و بذر [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 19-40]

پ

 • پیردشتی، همت‌اله تأثیر پیش‌تیمار زیستی قارچ‌های تریکودرما و آسپرژیلوس در افزایش آستانه تحمل جذب روی در گیاه گندم [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 1-18]
 • پردل، ریحانه تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد بر بهبود صفات کمی و کیفی دو رقم ذرت [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 85-91]
 • پرکار، مهدی گرو‌ه‌بندی برخی ژنوتیپ‌های سویا با تیمارهای مختلف تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی بذر و استفاده از نشانگر مولکولی برای بررسی تنوع ژنتیکی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 13-29]
 • پسندی پور، امین تاثیر تنش‌های خشکی و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و فیزیولوژیک گیاهچه گوجی‌بری (Lycium barbarum) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 73-83]

ت

 • تاجیک قنبری، محمدعلی تأثیر پیش‌تیمار زیستی قارچ‌های تریکودرما و آسپرژیلوس در افزایش آستانه تحمل جذب روی در گیاه گندم [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 1-18]
 • تقوی قاسمخیلی، فاطمه تأثیر پیش‌تیمار زیستی قارچ‌های تریکودرما و آسپرژیلوس در افزایش آستانه تحمل جذب روی در گیاه گندم [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 1-18]
 • توکل‌افشاری، رضا بررسی سیستم آنتی‌اکسیدانت غیرآنزیمی، کمیت پروتئین و روغن در شرایط پیری تسریع‌شده بذرهای دو رقم کلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]

ج

 • جلالی مریدانی، مریم بررسی تأثیر نوع کود مصرفی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم برنج در شرایط مختلف تنش رطوبتی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 79-97]
 • جنابیان، مریم تأثیر پیش‌تیمار زیستی قارچ‌های تریکودرما و آسپرژیلوس در افزایش آستانه تحمل جذب روی در گیاه گندم [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 1-18]

چ

 • چائی چی، محمدرضا اثر نظام های حاصلخیزی (کودهای زیستی، ورمی‌کمپوست، تلفیقی) و کشت مخلوط ماشک و گشنیز بر زیست‌توده علف‌های هرز [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 67-74]

ح

 • حاجیلوئی، سعید نوسان جمعیت باکتری Xanthomonas translucens در بذر گندم و اثر آن بر برخی خصوصیات کیفی بذر و میزان ظهور بیماری در نسل بعد [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 31-40]
 • حیدری، مصطفی اثر پرایمینگ بذر با اسید الاژیک بر پویایی ذخایر بذر و رشد گیاهچه سویا در شرایط پیری تسریع شده [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 41-65]
 • حسنی کومله، سید حسن گرو‌ه‌بندی برخی ژنوتیپ‌های سویا با تیمارهای مختلف تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی بذر و استفاده از نشانگر مولکولی برای بررسی تنوع ژنتیکی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 13-29]
 • حمزه، حمزه اثر پرایمینگ و تاریخ کاشت بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد قند در چغندر قند (Beta vulgaris L.) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 1-14]

خ

 • خاتمی، سیده رقیه اثر پرایمینگ با اسید آسکوربیک بر بهبود ویژگی‌های جوانه‌زنی و تحرک ذخایر غذایی بذرهای پیر شده ذرت [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 49-60]

د

 • دادمند، محمد بررسی تاثیر انبارداری و روش‌های مختلف پرایم نمودن بر صفات جوانه زنی نمونه‌های بذر گونهHalocnemum strobilaceum موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]
 • دورودیان، حمیدرضا بررسی تأثیر نوع کود مصرفی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم برنج در شرایط مختلف تنش رطوبتی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 79-97]

ر

 • رستم پور، مسلم بررسی تنوع مورفولوژیکی و برخی از ریز مغذی ‌های میوه بنه (Piatacia atlantica) در شرق و مرکز ایران [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 61-77]
 • رسول‌زاده، لیلا بررسی تاثیر انبارداری و روش‌های مختلف پرایم نمودن بر صفات جوانه زنی نمونه‌های بذر گونهHalocnemum strobilaceum موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]

ز

 • زمانیان، مریم بررسی سیستم آنتی‌اکسیدانت غیرآنزیمی، کمیت پروتئین و روغن در شرایط پیری تسریع‌شده بذرهای دو رقم کلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]

س

 • سید شریفی، رئوف تأثیر پرایمینگ بر جوانه‌زنی و ویژگی‌های گیاهچه در بذور فرسوده کدو پوست کاغذی تحت شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 31-48]
 • سعیدی‌پور، سعید اثر هورمون پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه‏زنی و رشد گیاهچه‏ای‏ ذرت رقم فجر (Zea mays L.) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 39-49]
 • سیفی، علیرضا بررسی سیستم آنتی‌اکسیدانت غیرآنزیمی، کمیت پروتئین و روغن در شرایط پیری تسریع‌شده بذرهای دو رقم کلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • سفالیان، امید تأثیر پرایمینگ بر جوانه‌زنی و ویژگی‌های گیاهچه در بذور فرسوده کدو پوست کاغذی تحت شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 31-48]
 • سمیع‌زاده لاهیجی، حبیب ا.. گرو‌ه‌بندی برخی ژنوتیپ‌های سویا با تیمارهای مختلف تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی بذر و استفاده از نشانگر مولکولی برای بررسی تنوع ژنتیکی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 13-29]
 • سوهانی، محمد مهدی بهبود خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی آرابیدوبسیس تالیانا با انتقال تراژن آرتمین [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 75-91]

ش

 • شیخ نواز جاهد، پریسا تأثیر پرایمینگ بر جوانه‌زنی و ویژگی‌های گیاهچه در بذور فرسوده کدو پوست کاغذی تحت شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 31-48]
 • شیدایی کوجل، سامان نوسان جمعیت باکتری Xanthomonas translucens در بذر گندم و اثر آن بر برخی خصوصیات کیفی بذر و میزان ظهور بیماری در نسل بعد [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 31-40]
 • شیرزادیان خرم آباد، رضا بهبود خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی آرابیدوبسیس تالیانا با انتقال تراژن آرتمین [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 75-91]
 • شمش برهان، تورج اثر پرایمینگ و تاریخ کاشت بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد قند در چغندر قند (Beta vulgaris L.) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 1-14]

ص

 • صیادی، رویا بررسی تأثیر شوری و دما بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشد گیاه‌چه و روابط یونی در کرچک (Ricinus communis L.) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 59-74]
 • صادقی، سید مصطفی بررسی تأثیر نوع کود مصرفی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم برنج در شرایط مختلف تنش رطوبتی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 79-97]
 • صالحی، آزاده ارزیابی دورگ‌گیری بین و درون‌گونه‌ای کلن‌های صنوبر Populus nigra و P. deltoides [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 15-26]
 • صالحی سلمی، محمدرضا ارزیابی شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز چهار گونه چمن گرمسیری در واکنش به تنش‌های خشکی و شوری [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 41-57]
 • صالحی شانجانی، پروین بررسی تاثیر انبارداری و روش‌های مختلف پرایم نمودن بر صفات جوانه زنی نمونه‌های بذر گونهHalocnemum strobilaceum موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]
 • صالحی وژده نظری، مهدیه ارزیابی دورگ‌گیری بین و درون‌گونه‌ای کلن‌های صنوبر Populus nigra و P. deltoides [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 15-26]
 • صبوری، حسین شناسایی QTL‌های مرتبط با مولفه‌های جوانه‌زنی جو (Hordeum vulgare L) در شرایط نرمال، تنش خشکی و شوری [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 51-66]
 • صدقی، محمد تأثیر پرایمینگ بر جوانه‌زنی و ویژگی‌های گیاهچه در بذور فرسوده کدو پوست کاغذی تحت شرایط تنش خشکی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 31-48]
 • صدقی، محمد اثر پرایمینگ با اسید آسکوربیک بر بهبود ویژگی‌های جوانه‌زنی و تحرک ذخایر غذایی بذرهای پیر شده ذرت [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 49-60]

ط

 • طاهری اصغری، مهدی اثر تلقیح بذر با قارچ مایکوریزا و کاربرد برگی اسید آمینه بر برخی ویژگی‌های کیفی و سبزینه‌ای گیاه دارویی همیشه‌بهار [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 57-71]

ع

 • عاشوری، مجید بررسی تأثیر نوع کود مصرفی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم برنج در شرایط مختلف تنش رطوبتی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 79-97]
 • عرب، صفیه اثر پرایمینگ بذر با اسید الاژیک بر پویایی ذخایر بذر و رشد گیاهچه سویا در شرایط پیری تسریع شده [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 41-65]
 • عمادی، سید‌مصطفی تأثیر پیش‌تیمار زیستی قارچ‌های تریکودرما و آسپرژیلوس در افزایش آستانه تحمل جذب روی در گیاه گندم [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 1-18]

غ

 • غلامی، احمد اثر پرایمینگ بذر با اسید الاژیک بر پویایی ذخایر بذر و رشد گیاهچه سویا در شرایط پیری تسریع شده [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 41-65]

ف

 • فدایی، هادی بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و گیاهچه ای بذر پسته (Pistacia vera L.) جنگل خواجه کلات مشهد [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 27-37]
 • فرزانه، سلیم پلتینگ مینی‌تیوبر سیب زمینی روشی نوین جهت بهبود برخی صفات کلیدی سیب زمینی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 15-30]
 • فلاحی پاشاکی، طیبه بهبود خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی آرابیدوبسیس تالیانا با انتقال تراژن آرتمین [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 75-91]
 • فلاح حسینی، لیلا بررسی تاثیر انبارداری و روش‌های مختلف پرایم نمودن بر صفات جوانه زنی نمونه‌های بذر گونهHalocnemum strobilaceum موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 1-12]

ق

 • قاسمی گرمی، سودا پلتینگ مینی‌تیوبر سیب زمینی روشی نوین جهت بهبود برخی صفات کلیدی سیب زمینی [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 15-30]
 • قلاسی مود، شعله بررسی تنوع مورفولوژیکی و برخی از ریز مغذی ‌های میوه بنه (Piatacia atlantica) در شرق و مرکز ایران [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 61-77]
 • قلی‌زاده، عبداللطیف شناسایی QTL‌های مرتبط با مولفه‌های جوانه‌زنی جو (Hordeum vulgare L) در شرایط نرمال، تنش خشکی و شوری [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 51-66]
 • قمری زارع، عباس ارزیابی دورگ‌گیری بین و درون‌گونه‌ای کلن‌های صنوبر Populus nigra و P. deltoides [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 15-26]
 • قنبری، عباس اثر هورمون پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه‏زنی و رشد گیاهچه‏ای‏ ذرت رقم فجر (Zea mays L.) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 39-49]
 • قهرمانی، صغری اثر پرایمینگ با اسید آسکوربیک بر بهبود ویژگی‌های جوانه‌زنی و تحرک ذخایر غذایی بذرهای پیر شده ذرت [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 49-60]

ک

 • کاتوزی، مهناز شناسایی QTL‌های مرتبط با مولفه‌های جوانه‌زنی جو (Hordeum vulgare L) در شرایط نرمال، تنش خشکی و شوری [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 51-66]
 • کلاگری، محسن ارزیابی دورگ‌گیری بین و درون‌گونه‌ای کلن‌های صنوبر Populus nigra و P. deltoides [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 15-26]

گ

 • گودرزی، محمد اثر پرایمینگ با اسید آسکوربیک بر بهبود ویژگی‌های جوانه‌زنی و تحرک ذخایر غذایی بذرهای پیر شده ذرت [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 49-60]

م

 • محسن‌زاده گلفزانی، محمد گرو‌ه‌بندی برخی ژنوتیپ‌های سویا با تیمارهای مختلف تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی بذر و استفاده از نشانگر مولکولی برای بررسی تنوع ژنتیکی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 13-29]
 • محمدیان روشن، ناصر بررسی تأثیر نوع کود مصرفی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم برنج در شرایط مختلف تنش رطوبتی [دوره 9، شماره 2، 1401، صفحه 79-97]
 • مختوم، سمیه شناسایی QTL‌های مرتبط با مولفه‌های جوانه‌زنی جو (Hordeum vulgare L) در شرایط نرمال، تنش خشکی و شوری [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 51-66]
 • مرادی، روح الله تاثیر تنش‌های خشکی و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و فیزیولوژیک گیاهچه گوجی‌بری (Lycium barbarum) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 73-83]
 • میر محمودی، تورج اثر پرایمینگ و تاریخ کاشت بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد قند در چغندر قند (Beta vulgaris L.) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 1-14]
 • مسلم خانی، کبری نوسان جمعیت باکتری Xanthomonas translucens در بذر گندم و اثر آن بر برخی خصوصیات کیفی بذر و میزان ظهور بیماری در نسل بعد [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 31-40]

ن

 • نامداری، سجاد تاثیر تنش‌های خشکی و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و فیزیولوژیک گیاهچه گوجی‌بری (Lycium barbarum) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 73-83]
 • نباتی، جعفر بررسی سیستم آنتی‌اکسیدانت غیرآنزیمی، کمیت پروتئین و روغن در شرایط پیری تسریع‌شده بذرهای دو رقم کلزا (Brassica napus L.) [دوره 9، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]
 • نبی زاده، اسمعیل بررسی تأثیر شوری و دما بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشد گیاه‌چه و روابط یونی در کرچک (Ricinus communis L.) [دوره 9، شماره 4، 1401، صفحه 59-74]
 • نقی زاده، مهدی تاثیر تنش‌های خشکی و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و فیزیولوژیک گیاهچه گوجی‌بری (Lycium barbarum) [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 73-83]
 • نوری، میترا کلید بعضی از تاکسون‌های خانوادۀ کلم (Brassicaceae=Cruciferae) بر اساس مورفوبیومتری میوه و بذر [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 19-40]

ی

 • یعقوبیان، یاسر تأثیر پیش‌تیمار زیستی قارچ‌های تریکودرما و آسپرژیلوس در افزایش آستانه تحمل جذب روی در گیاه گندم [دوره 9، شماره 3، 1401، صفحه 1-18]