1- بررسی اثر تنش خشکی و اندازه بذر بر سیستم آنتی‌اکسیدانت و صفات گیاهچه‌ای ژنوتیپ‌های عدس توده‌ ورزقان
محمد علی اعظمی

2- بررسی تاثیر سطوح مختلف دما و سرمادهی مرطوب بر ویژگی های جوانه زنی و بنیه گیاهچه چوچاق
نگار طالعی، یوسف حمید اوغلی، جمالعلی الفتی، مهدی زارع محمد آباد

3- اثر هالوژناسیون، محتوای رطوبت و نوع بسته‌بندی بر انبارمانی بذر برنج
کبری تجددی طلب، مریم حسینی چالشتری، فرزاد مجیدی شیل سر

4- اثر پرایمینگ با مواد ارگانیک بر جوانه زنی و فعالیت برخی آنزیم های گیاهچه زیره سبز (Cuminum cyminum L) تحت تنش خشکی
روما کلهر منفرد، فرزاد پاک نژاد، محمدنبی ایلکایی
تعیین بهترین روش و مدت زمان پیش تیمار بذر در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea) در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 1-15

مهدی بیات؛ آزاده رحمنی؛ رضا امیرنیا؛ سید محمد علوی سینی


اثر پرایمینگ ماتریکس بر بهبود برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر سه رقم سویا [Glycine max (L.) Merrill] رشد یافته تحت شرایط آبیاری محدود

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-14

سید مصطفی واسعی کاشانی؛ آیدین حمیدی؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ جهانفر دانشیان


ارزیابی کاربرد کود نیتروژن و تلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر عملکرد، سرعت و دوره پر شدن دانه‌ ذرت رقم سینگل‌کراس 500

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-15

رئوف سید شریفی؛ زهره زارع زاد؛ مرتضی برمکی؛ اکبر عبدی؛ رضا سید شریفی


اثر فرسودگی بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی و رشد گیاهچه دو رقم ذرت

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-11

امین نهفته استرآباد؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخزری مقدم


بررسی تاثیر پیش تیمارهای مختلف بذر بر جوانه زنی و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه سرخارگل

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-10

خاتون انصاری؛ امین صالحی؛ محسن موحدی دهنوی؛ ساناز حیدری


ارزیابی مدل‌های رگرسیونی غیر‌خطی برای توصیف واکنش سرعت جوانه‌زنی بذر منداب (Eruca sativa Mill.) به دما و پتانسیل آب

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-16

10.22124/jms.2017.2494

بتول نژادحسن؛ آسیه سیاهمرگویی؛ ابراهیم زینلی؛ فرشید قادری فر؛ الیاس سلطانی


تأثیر تیمارهای مختلف شیمیایی و فیزیکی بر جوانه‌زنی بذر زالزالک گرجی (Crataegus pontica C. Koch)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-12

10.22124/jms.2018.2513

زینب رادسریان؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ جواد میرزایی؛ مهدی حیدری