کلیدواژه‌ها = سرعت جوانه‌زنی
تأثیر بازدارنده‌گی عصاره‌های آبی-الکلی آقطی و گردو بر شاخص‌های جوانه‌زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی خرفه

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 384-371

10.22124/jms.2021.5286

مجتبی صلاحی؛ بهرام عابدی؛ ملیحه مرشدلو؛ مریم آهنگرانی؛ شعیب جباری قلعه خاکی؛ زینب اصغری دشتابی؛ احسان اسماعیلی


تأثیر بازدارنده‌گی عصاره‌های آبی-الکلی آقطی و گردو بر شاخص‌های جوانه‌زنی، مورفولوژیک و بیوشیمیایی خرفه

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 477-489

10.22124/jms.2020.4644

مجتبی صلاحی؛ بهرام عابدی؛ ملیحه مرشدلو؛ مریم آهنگرانی؛ شعیب جباری قلعه خاکی؛ زینب اصغری دشتابی؛ احسان اسماعیلی


ارزیابی شاخص‌های کیفی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه مرزنجوش (Origanum vulgare L.) تحت شرایط کشت ارگانیک و شیمیایی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 265-277

10.22124/jms.2020.4588

شیرین نیکو؛ بهرام میرشکاری؛ محمود پوریوسف میاندوآب؛ ورهرام رشیدی؛ عبدالله حسن زاده قورت‌تپه


مقایسه تاثیر پرایمینگ و پیش‌سرما‌دهی بر بهبود جوانه‌زنی بذر، بنیه و ظهور گیاه‌چه برخی جمعیت‌های گونه Tripleurospermum sevanense

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 287-297

10.22124/jms.2019.3813

محمد علی علی‌زاده؛ سیده صدیقه سجادی جاغرق؛ رئوف سید شریفی؛ محسن کلاگری


تأثیر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد بر شاخص های جوانه زنی بذر کتان روغنی (Linum usitatisimum L) تحت تنش شوری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 9-24

10.22124/jms.2017.2244

مهدی عقیقی شاهوردی؛ حجت عطایی سماق؛ بهنام ممیوند؛ شریفه حبیب پور؛ میلاد همتی


اثر تنش مس، نیکل و کبالت بر خصوصیات جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی در شرایط آزمایشگاه

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 37-48

10.22124/jms.2017.2246

شهین جهان نجاتی؛ مهرانگیز جوکار؛ جواد طایی سمیرمی


تأثیر رنگ پوسته بر جوانه‌زنی بذر گیاه خردل (Brassica compestris Var. Parkland) تحت تنش‌ شوری و خشکی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 93-103

حمید شریفی؛ مرتضی گلدانی؛ محمد غیاث آبادی؛ زینب شریفی


بررسی اثر عصاره ورمی‌کمپوست و تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی نخود (Cicer arietinum L.cv. Pirouz)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 75-86

سعید رضا حسین‌زاده؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی


تعیین دمای کاردینال جوانه‌زنی بذر ماشک سردسیری و گرمسیری

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-43

نبی خلیلی اقدم؛ جلال جلیلیان