کلیدواژه‌ها = تنش شوری
اثر برازینواستروئید بر صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک آویشن باغی (Thymus vulgaris) تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 63-76

10.22124/jms.2021.5203

علی‌رضا نوروزی‌شرف؛ مریم کاویانی؛ مهرداد رسولی


اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی، رشد و غلظت اسید گلیسریزیک شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.)

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 295-309

10.22124/jms.2020.4591

رقیه نظریان سیرزار؛ الهه وطن خواه؛ ستاره امانی فر؛ مهناز وفادار


اثر اسید‌هیومیک بر ویژگی های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای سه رقم تربچه در شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 29-41

نرجس سادات روحانی؛ سید حسین نعمتی؛ محمد مقدم