کلیدواژه‌ها = بذر
بررسی تاثیر سطوح مختلف دما و سرمادهی مرطوب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه چوچاق (Eryngium caucasicum Ttautv.)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-39

10.22124/jms.2023.22826.1724

نگار طالعی؛ یوسف حمیداوغلی؛ جمالعلی الفتی؛ مهدی زارعی محمد آباد


بررسی تأثیر نوع کود مصرفی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم برنج در شرایط مختلف تنش رطوبتی

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 79-97

10.22124/jms.2022.6156

مریم جلالی مریدانی؛ سید مصطفی صادقی؛ ناصر محمدیان روشن؛ مجید عاشوری؛ حمیدرضا دورودیان


اثر عمق کاشت و پرایمینگ بذر بر پارامترهای سبز شدن و رشد اولیه گیاهچه عدس (Lens Culinaris L.)

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 99-109

10.22124/jms.2018.2949

عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ محسن آذرنیا؛ علی نخ زری مقدم؛ معصومه نعیمی؛ سعید صفی خانی


مطالعه ریخت‌ شناسی فرا ساختاری پوسته بذر برخی از گیاهان پیازی کوهی استان زنجان

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 19-31

10.22124/jms.2018.2932

زهرا قهرمانی؛ طاهر برزگر؛ رسول مظفری؛ مهناز وفادار


تأثیر تیمارهای مختلف شیمیایی و فیزیکی بر جوانه‌زنی بذر زالزالک گرجی (Crataegus pontica C. Koch)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-12

10.22124/jms.2018.2513

زینب رادسریان؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ جواد میرزایی؛ مهدی حیدری


مقاله مروری: تحلیلی بر تلفات بذری در سامانه های فرآوری و تولید بذر گندم

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 113-121

10.22124/jms.2017.2253

حمیدرضا گازر؛ ارژنگ جوادی؛ عادل واحدی؛ محمد یونسی؛ آیدین حمیدی


رابطه شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر ارقام تجاری سویا با ظهور گیاهچه در مزرعه

دوره 1، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 29-50

حشمت پسندیده؛ رئوف سید شریفی؛ آیدین حمیدی؛ صمد مبصّر؛ محمد صدقی