کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
شناسایی آلل‌های ریز‌ماهواره حاوی اطلاعات برای ژن‌های کنترل‌کننده مولفه‌های جوانه‌زنی در برنج تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 311-325

10.22124/jms.2020.4592

بهاره قاسمی مرزبالی؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ عباس بیابانی؛ محمد جواد شیخ‌زاده


اثر محیط رشد پایه مادری بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) پس از انبارداری

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 121-132

10.22124/jms.2019.3592

نسرین سادات عیسی نژاد؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده


ارزیابی مدل‌های رگرسیونی غیر‌خطی برای توصیف واکنش سرعت جوانه‌زنی بذر منداب (Eruca sativa Mill.) به دما و پتانسیل آب

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-16

10.22124/jms.2017.2494

بتول نژادحسن؛ آسیه سیاهمرگویی؛ ابراهیم زینلی؛ فرشید قادری فر؛ الیاس سلطانی