کلیدواژه‌ها = بنیه گیاهچه
ارزیابی قابلیت پرایمینگ بذر با سلنیوم برای بهبود بذرهای فرسوده عدس (Lens culinaris Medic)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 13-28

10.22124/jms.2021.5200

مهتاب مهرکیش؛ مختار قبادی؛ سعید جلالی هنرمند


تأثیر زمان برداشت برخصوصیات کمی و کیفی بذر بارهنگ‌کبیر (L. Plantago major)

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 37-46

10.22124/jms.2018.2909

علیرضا ربیعی؛ احمد نظامی؛ مرتضی گلدانی؛ محمد خواجه حسینی؛ مهدی نصیری محلاتی