کلیدواژه‌ها = بنیه
ارزیابی رویش و بنیه گیاهچه سه جمعیت گونه آویشن دنایی (Thymus daenensis) تحت تأثیر روش‌های مختلف پرایمینگ در شرایط گلخانه

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 341-350

10.22124/jms.2020.4594

محمدعلی علیزاده؛ نفیسه حسینی تودشکی؛ حمید سبحانیان؛ غلام‌رضا بخشی خانیکی؛ علی اشرف جعفری


مقایسه تاثیر پرایمینگ و پیش‌سرما‌دهی بر بهبود جوانه‌زنی بذر، بنیه و ظهور گیاه‌چه برخی جمعیت‌های گونه Tripleurospermum sevanense

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 287-297

10.22124/jms.2019.3813

محمد علی علی‌زاده؛ سیده صدیقه سجادی جاغرق؛ رئوف سید شریفی؛ محسن کلاگری


مقاله مروری: زوال بذر

دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 125-143

10.22124/jms.2017.2512

بیتا اسکوئی؛ سامان شیدائی