نویسنده = خدیجه احمدی
ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، مورفوفیزیولوژیک و آنزیم‌های آنتی اکسیدانت ارقام جو در تحمل به شوری طبیعی

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 275-292

10.22124/jms.2021.5230

خدیجه احمدی؛ حشمت امیدی؛ محسن مهرنیا؛ علی قادری؛ حسین صبوری فرد


تأثیر اسیدهای آلی و تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر و خصوصیات فیزیولوژیک گیاهچه سرخارگل (Echinacea purpurea L.)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 27-40

10.22124/jms.2020.4269

فرشته آزاد بخت؛ مجید امینی‌دهقی؛ خدیجه احمدی؛ سمیرا علیپور گراوند